Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3*)

zurige volks - leeraaren alom veracht; zij hebben geen vermogen meer ter aanhitzing der gemoederen; de mensch omarmt thans zijnen broeder, hij erkent in hem het kind van den zelfden Vadér, buigt zich nevens hem voor den zelfden Gon en zegent de verlichting. Heilvolle verlichting! onwaardeerbaar gefchenk der Godheid! Nederlanders maakt 'er een recht gebruik van i Volgt de verlichting op het fpoor ter navorfching en ontdekking van gewigtige waarheden, en ter vermeerdering van nutte kundigheden! veronachtzaamt de vrijheid niet, door God zei ven met uw aanwezen vereenigd, en maakt gebruik van die vrijheid.' zij roept u tot werkzaamheid, tot onderzoek, zij biedt u de hand, en leidt u naar de bron der waarheid; wagt u boven alles voor zorgelooze vadzigheid: verlichting en vrijheid hebben geen gevaarlijker vijand dan deeze , verlichting (laat met vrijheid, domheid met flavernij in het naauwst verband; in den fchoot der zorgelooze rust vergeet de mensch zijne meest gewigtige belangen, aan ijver en werkzaamheid is de welvaart en het geluk des levens verbonden: waakt, zijt opmerkzaam, zet de onder-

zoe-

Sluiten