Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

den ■■ ■ het ontzag ——* dit alles zou tot gemak van den zhtenden Raad, het kwaad in het gemeenebelt verminderen, weeren, onpleegbaar doen worden, en de deugd volkomen doen zegepralen.

Trouwens, er moet maar een éènige hoge rechtbank zyn. Men denke hier aan de uitdrukkelyke verordening van den koning der kerke. Matth. 5: 1726. meint niet, dat ik gekomen ben, om de wet of de Propheten te ontbinden, ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Voorwaar zegge ik tt, tot dat de hemel en de aarde voorby gaan, zal daar niet een jota of een tittel van de wet voorby gaan, tot dat bet alles zal zyn gefchied. Zoo wie dan één van deze minfte geboden zal ontbonden, en de menfehen alzo zal geleerd hebben, die zal de MINSTE genaamd worden in bet koningryk der hemelen; maar zoo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koningryk der hemelen. Want ik zegge u, het en zy uwe geregtigheid OVERVLOEDIGER zy, als der febnftgeleerden en pbarizeen, dat gy in het koningryk der hemden geenftnts zult ingaan. Gy hebt geboord, dat tot den ouden gezegt is, gy en zult niet dooden, maar zoo wie doodet, die zal ftrafbaar zyn voor bet gericht. Dog ik zegge u, zoo wie te onrecht OP ZYNEN BROEDER TOORNIG is, die zal ftrafbaar zyn voor HET GERICHTE. Ende wie tot zynen broeder zegt RAKA, die zal ftrafbaar zyn voor den GROOTEN RAAD ; maar wie zegt, GY DWAAS , die zal ftrafbaar zyn door bet HELSCHE VUUR. Zoo gy dan uwe gave zult op den altaar offeren, en aldaar gedagtigword, dat uwe broeder iets tegen u beeft, laat daar uwe gave voor den altaar,

on

Sluiten