Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

gaat een despoot dan verzeld van krygsknegten ; en overal waar men een leger vind >'t geen door een meester betaald word , zegge men dat daar een dwingeland huisvest of een die het worden zal, het geen ten opzicht der vryheid het zelve is. Onze koningen; welke in oude tyden de wetten niet ter uitvoer deeden brengen dan met toestemming van het volk, zagen de zelve niet eens meer in; haare wil wierd de opperste wet. Toen verbasterde de alleenheersching : zy wierd byons't geen de Grieken tyranny noemden , naamelyk de eigen-, dunkelyke regeering van èènen mensch.

Dan , daar de uitgestrektheid des gebieds den vorst niet toeliet om alles zelve door te zien , waren de koningen van Frankryk genoodzaakt om staats - dienaaren raad te pleegen , en deeze wierden eindelyk alles meester. !ü- Somtyds kan een despoot denken om zyne volken gelukkig en zyn ryk bloeiend te maaken, om dat die het eigendom van zyn geslacht zyn ; doch staats-dienaars kuunen niet anders dan voornaamenlyk hun belang en hunne magt behartigen. De aanstelling van ministres of visirs is in

Sluiten