is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over het patriotismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.B. V.HOOFDST. MONARCHIE^ *aï

Naardien ik zegge: een volk wordt jlechts zo lang werklijk monarchaal geregeerd, als het zichzelf nog niet regeeren kan i zo moet ik veelligt liever vooraf terftond, zo duidlijk en bepaald als mogelijk is, om alle misvatting voortekomen, verklaaren, dat ik daarbij, ook niet op de afgelegenfte wijze, ten oogmerk bebbe, aan ergens eene lange, van overoude tijden tor ons overgeërfde duurzaamheid der monarchaale regeering , veel minder aan een zeker godlijk recht der koningen te herinneren, of met eenig oogmerk van verontfchuldiging, misleiding of verblinding daarop trachte heen te wijzen. Ik ben noch zo onbekend met de gefchiedenis der regeeringen , noch om de eene of andere reden zo partijdig voor de eene of andere, om te gelooven, dat de koningen tot heil van't menschlijk geflacht gegeeven zijn, of dat de Voorzienigheid van den beginne af Godenzoonen heeft doen gebooren worden, opdat zij menfchenkirtderen zouden regeeren. Veelmeer ben ik, naar ik vreeze, flechts te onbekwaam om mij te laaten overreden, dat het gene, 't welk men gewoonlijk regeering noemt , iets groots zij-, en dat daartoe een ongemeen verftand, eene zeldzaame grootheid van ziel, of wel eene gansch bijzondere gaave der Godheid gevorderd worde.

Wan-