is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving van Palestina, en de aart en gewoontens der oosterlingen [...] tot opheldering van zommige bybelplaatzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BY ZONDE RE GEWOONTENS. QI

wen, dat de Afgezandten der aanzienelykfte Vorften, die voor den Turkfchen Keizer wenfchen te verfchynen, niet flegts den Keizer, maar ook zyne voornaamfte Staats dienaars, en dikwils ook derzelver Gemaalinnen, gefchenken moeten aanbieden. Noch niet genoeg: zommige ontfengen gefchenken meer dan eenmaal; en andere begeeren, dat men hen dezelve met Statie ter hand* ftelle» en opentlyk ten toon dracge. Recht. 3 vs. 18. Toen Ehud, het gefcbenk aan Eglon den Koning der Modbiten bad over geleverd, liet by 't volk gaan, die 't gefcb&nk gedtaagcn hadden. 1 Sam. 10 vs. 27. Zommige verachtten Saul, en bragten hem geen gefchenken. Zo derden ook Matth. 2 vs. ti de Oofterlingen hunne Schatten open, en vereerden het Kind Jefus, Goud, Wierook en Myrrbe. liet zoude de grootfte onbiilykheid, ja, wat zegge ik, onbiilykheid? het zoude dwaasheid zyn, wanneer men de Propheeien, over het aanneemen van gefchenken wilde belchuldigen, dat zy zich hadden laaten omkoopen. 1 Sam. 9 vs. 7 - 8. Saul[prak tot zynen Jongen: al is V dat ivy derwaarts gaan, wat brengen wy Samuël? want V brood is weg uit onzen zak; ook hebben wy geene andere gaave, welke wy den man Gods brengen: wat hebben wy ? de Jongen antwoordde Saul weder: ziet ik heb een vierendeel van eenen zilveren Sikkel by my, dien willen wy den man Gods geeven, op dat hy ons onzvn weg zegge. Zo zond

ook

't welk hy die dezen dienft van eenen ander noodig heeft, van hem, die her konde behulpzaam zyn, koefterd, is nochtans 't aanbieden van gefchenken, in zulke gevallen, ook by ons, zo min zeldzaam, ais't aanneemen van dezelve. 0 tempora! 0 mores.'