is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving van Palestina, en de aart en gewoontens der oosterlingen [...] tot opheldering van zommige bybelplaatzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN 0PTOOYZEL.S. Hl

al. (*) Wanneer men uitgaat, of op Reize is, word 'c aangezicht opengedekt doch naderd een Vreemdeling, ftraks word 't wederom bedekt. Toen Rebecca tozlzadc reisde, en Izaac haar naderde, nam zy naar Gen. ia. vs. 65. baaren Mantel, en bedekte zich. (j) Een booswicht alleen, waagd het, in een huis te gaan, dat

door

(*) Naar de Synopf. biHiotb. Exeget. van Starke, verklaaren zommige deze woorden dus: voor dit geld zal uu> man u een dekzel koppen , 'twelk gy, tot een teken dat gy ee>,e getrouwde Vrouw zxl, draagen kundt. Want dit was de gewoonte der gehuwde Vrouwen, Hoofdft. 24. vs. 65. Hoofdft. 29. vs. 23. I Cor. 11. vs. 10 gelyk noch heden de Turken, Perfiaanenzn andere Ovjierisugen, aan hunne Vrouwen niet vergunneu, dat zy zich van andere in 't aangezicht mogen iaatenzieu. De Maagden ais vryë en ongehuwde Perzoonen, wierden daaraan gekend, dat zy met een i ngedekt Hoofd gingen. Dewyl nu Sarab zuIks hier waarfchymyk ook dcedt, e: niet \oor Abraham's Huisvrouw , maar voor zyne , veel.igr noch ongc rouw Je Zufter , wilde gehouden worden, zo w erd haar zu;ks van Abimeiecb zeer vriendelyk verweeten, en hy gaf aan haaren man zo veel ziiver, om haar een dekzel, dat aan Godzalige en zo aanzienelyke Vrouwen ais Sar ah was, toekwam, te bezorgen.

(t) Rebecca, die de Bruid van Ifaac pas, bedekt hier haar aangejjcht, en Eskuche fchryft p. 14: het fenynd dat 't bedekken der Bruiden een zeer oud gebiulk is gen eelt, van we'k ge. voe.en ook Piinius is L. xxi. c 8. en Luc anus L. II. de bel'0 Pbarfaüco. &c. Insgelyks lertuliianus, wanneer hy van Rebecca fpreckt, dat zy haaren Bru'degom bedekt tegemoetkwam, Zegt hy c xi. Atquir. etiam apud ethn'cos vetatae ad viruin ducuntur. &c. Van de oude Li.flanders zeg: Olearius in zyne Reisbefchryving pag. 108. aat de Bruid zo lange zy aan Tafel zit, een doek over haar Hoofd hebbe hangen, welke haar aangezicht bedekt. Zuik een {.ebruik hebben ook de MoscovtUn of Rmjjm, de Perjiaanen en de Armeniërs.