Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xiv INLEIDING.

Noorden, is juist de tegengeftelde der winden vaa het Westen tot het Zuiden. Deeze oorzaken kunnen daarom zeer wel de geregelde opvolging van onze cpidemifche ziekten voorkomen i de tegenovergeftelde uitwerkingen van koude en warmte zyn ook niet altyd evenredig aan den trap van warmte en koude op dien tyd werkende; wanneer men met oplettenheid de koortfen van de maand September met die van de maand Maart vergelykt, zal men ze zeer verfchillende vinden, offchoon de lengte der dagen dezelve is, en de lugtsgefteldheid, de dampen en regens weinig verfchillende zyn: wanneer zy verfchillen, moet men dit ook mede in aanmerking nemen.

Men heeft my verzekerd, dat men omtrent het middenfte gedeelte van het vaste land, daar de Saizoenen geregeld zyn, met groote zekerheid de wederkomst van epidemiën voorzegt; offchoon wy noodzaaklyk in ons verauderlyk climaat gedurig waakfaam moeten zyn , om uit te vinden, wanneer de eene gefteldheid begint af te nemen, om voor de volgende plaats te maken, wy kennen vry naauwkeurig de orde van hare opvolging; wy weeten, dat ieder zomer een zekere vatbaarheid (difpofition) tot koortfen, die wy rotagtige noemen, voortbrengt, en dat de natuur dezelve door den weg der ingewanden, der huid en der nieren, wegneemt, dat deze vatbaarheid of gefteldheid in de dyfenterifche koorts van Sydekham eindigt, die natuurlyk afgaat, gedeeltelyk door de huid en de nieren, maar hoofdzaaklyk door de ingewanden : wy weeten , dat omtrent den tyd van de herfstnagtevening, de oatwur geneigt fchynd te zyn, om

Sluiten