Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t> Waare Belgicismi en Barbarismi.

Tegen, den avond, ad, fub, verfus vefpïram.

Tegen ftroom opzwemmen adverfo flumtne proficifci, contra flumen navigare.

Tegendeel in contra, contra ea, contrario, contraria ex parte, e contra.

Toegang, den t. tot iemand hebben adïtum habere,aditus patet, acceiïum habere.

Trekken, zich het haair uit het hoofd capillum fibi cvellerc, crines e capite fibi eripere.

Twee, ik heb twee brieven ontvangen accèpi blnas duas literas zie Scheller Spraakkunst Bladz. 140. 4)

Tyd voor een korten ad in breve tempus, de duure t. annövae caritas, X. carum, zo ook annonae vilïtas goedkoop t« booze tyd jniquitas temporis, /. acerbitas, t. malum , vreedes tyd ocium pacis tempus.

§. 70. Uitmunten virtüte omnes, alios fuperare, fe diftinguere.

Uitftrekken de hand ergens naa appetere aliquid, Qmanibus') porrigere manus poft aiiquid.

Uitzyn, het is met hem uit p'erdttus eft , .exeft cum illo.

§. 71. Vallen op het hoofd cadere fuper caput, beter deeldere in caput. Maar goed cadere , incidere in morbum , cadit ei antmus, auéloritas, fipes, ira , fides. Doch voor cadat ut velit, zegge men utcunque res ceciderit, evenerit, ceferit.

Valsch geld pecunia adultemna, falfa, dus ookp. jufti, non jufii ponderis in plaats van gravis, levis.

Verbergen zich delitefcere , abdere fe, abfeondere fe.

Verdiende, zich wel by iemand verdiend maken bene mtreri de aliquo , meren fe bene de aliquo.

Verheften de ftem intendere, extollere vocem, zich boven anderen eferre fe fuper alios , elatius fe gerere, beter dan extollere fe fuper alios.

Verftrekken tot eere &c. honori efe\, pertinere &c. vergere ad h.

Vervullen de wet fiervare, obfervare legcm , fequi legem, gew. dan implere legem.

Vervullen iemands plaats partes alicujus fuftinëre, fupplere alicujus locum.

Verwittigen iemand van iet certiörem facere, reddere aliquem alicujus rei f. de a. r.

Ver-

Sluiten