is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklyke en duidlyke handleiding tot de syntaxis of samenstelling der Latynsche taal, in historische, natuurkundige en zedelyke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden voor enkele Regels. 95

canora, ofcen, cwis, m. p. 19. 2) 12 inteftuta, orurn, ». 13/èxies. 14 longus. 15 toius, p. 38. bj 16 corpus, poris, n. 17 alve'are, is, n. alvearium, n. alveus, i, m. 18 plures p. 43. 4) 19 41. 3) 20 apis, is,f. 21 lignofus. 22 planta. 23 </z/;w. 24 fe;-/}/?, /I 25 minor, 26 arbor, boris, f. 27 f rut ex, Ucls, m. 28 dico, dixi, didtum, eere.

Nro. 43.

Niets 1 is ellendiger 2 dan de honger 3. De list 4 vermag 5 (rigt dikwils meer uit) dikwils 6 meer, dan de wapenen 6. Een roemryke 8 dood is voortiefiyker 9 (beter) dan een eerloos 10 (laag) leven. Niets is haatlykeru dan een gedwongen wezen 12. Niets is magtiger 13 op de aarde, dan het goud. Niets is fchooner 14 dan de wysheid 15 , niets beminiyker 1,6 dan de deugd. Niet is (heller 17 dan de geest 18.

1 Nihil, indec-.- 2 mifer. p. 42. 3) 3 fames, is, f. 4 a/lus, ~ns, m. 5 pollens, lentlor &c. 6 faepe, plus, pijjime. p.iïo. 3. 5. 7 arma , orurn. p. 19. I.) 8 honeftus. 9 potior. 10 turpis. 11 odTofus. 12 affect at io, f. 13 pollens, \\pulcher. 15 fapientia, f. \G athabtlis. 17 celer, leris , lere. p. 39.2) 18 mens, mentis , f. §. 74. animus.

Nro. 44. .

God heeft den merifchen niets voortreflykers 1 gegeven dan het verftand 2. Ik fchep in geen Boek meer vermaak 3 dan in den Bybel 4. Schuw 5 booze voorbeelden meer dan de Pest. De ziel is 6 voortrellyker dan het ligchaam. Daar is geene ftad, waar men 7 zo veele oudheden vind 8 als te Rome 9.

1 Praeftans. 2 mens, ntls, f. 3 voluptatem capere ex re 4 facer codex 5 fugëre 6 multo. 7 d. i. gevonden worden.^ 8 inventre, reperire. 9 §. 129.

§. 129. XVI. Regel.

By Steden , Vlekken, dorpen, insgelyks by Landenr Provintiën en Eilanden onderfcheide men de vraagen, 1) waarheen ? 2) waar van ? 3) waar ? op de eerfte ftaat de Accufativvs, en by de tweede de Ablativus; by de derde, als het Landen, Prövintiën of Eilanden zyn, de Ablathms , maar by Steden deeze Cafus alleen, als zy tot de derde Declinatie behooren , of tot

as