is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van de natuur- en geneeskundige correspondentiesocieteit [...] Behelzende de weêrkundige waarneemingen van het jaar 1779.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl2,8 Bericht wegens de

„ weeten op den ifeaj want 's morgens bevond! „ ik de hoogte 42! gr.; 'snamiddags ten een » unr 45Ï; maar 'savonds te 11 uuren 481 ar.

„ Op den gemelden ^n dag was dé Lucht

„ zeer Zoel geworden; all.S floeg uit, werd „ klam, en fcheen eene voorbereiding te zullen maaken voor eenen volgenden Regen, waar over terftond nader: na deze verandering is „ ook het Maandelykfche Maximum voorgeval„ len. Deze zoele en zachte Luchtsgefteldheid „ is genoegzaam alzo gebleeven tot omtrent den „ itcn, wanreer dezelve begon te verminde„ ren, en 'er verfcheidene koude nachten op „ volgden,; dan, op den 1901 konde men een „ vry grooter verandering van de Temperatuur bemerken,'welke federt tot het einde van de „ Maand by trappen al kouder werd en toenam.

§. 343. „ Na den 2001 begon men, doch al\, Ier meest 'snachts, Vorst te krygen, hoe„ wel niet van aanbelang ; dewyl het geene 't „ 'snachts gevroozen had, na Zons opgang we„ der ontdooidde. — Op 2 dagen en 6 nachten

had het vry fterk gevroozen ; maar 'smor„ gens van voorfz. dag, tot half tien uuren, . „ fcheen de Vorst twyfelachtig; vermits de „ Thermometer ten 8 uuren op 35 graden ftond; „ doch na gemelden tyd kon ik duidelyk dooi

„ bemerken. ■ 's Avonds ten 10 uuren be-

„ fonnen eenige nat gemaakte doeken, in een „ Thuin hangende, weder ftyf te worden, hoe-

wel de Thermometer toen nog op 35^ gr. ftond; „ alle het gemelde heb ik ook bevonden op den „ a4en. Deze dagen zyn ook de eenigfle, op „ welke ik twyffelachtige Vorst, waargenoo„ men hebbej hoewel het van den 21 en, tot