Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 PLAATS MAAND en DAG Cap. t

hinder ly IIin- Öc%ob. ter tafel van Hun.Ed. Mog. te kunnen brengen. Cl. extr. f July 1773 <*• 9'

(c) Het wisfclen met eene andere kerk wierd veroorloofd, ah ongelegen kwam. Cl. ord. 04 Feb. 1644. 3 Reg. p.- 278. en daar van ■ geprofiteerd te Eiker zee 1657. te Renisfe 1658. aan de volle keur van ieder Prtdika-it

feïaten, om-.de Clasfis te houden op .zyn hrp, of in de Stad. Cl. Ord. 23 Febt 1734. a. 6. i

ART. 3.

De extraordioare Clasfen worden altyd te Zierikzee gehouden opeen dingsdag; het zy dezelve worden vaftgefteld in eene voorgaande vergadering, of, door de ordinare Gedeputeerden , daartoe behoorlyk aangezogt, worden uitgefchreveti.

In geval er haafl by de befehryying is, een Expresfe te gebruiken op kojlen van de Clasfis. Cl. ord. 31 July 1630. .2 Reg. p. 400. in med.

Geen Clasfis mag door den Dienaar van de Cl. aangefch reven werden9 Cl. extr. 8 (icleb. 1720. a. 2.

«RT. 4*

Sluiten