Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORTTEELING. &3$

eene Schelling. Een Landman, oniftreeks Thame in Oxfordhire woonachtig , hadt zijne Vrouw, eenige-jaaren geleeden, zonder eenige formaliteit verkogt. Zijne Gebuuren zeiden hem , dat de Koop te dier oorzaake niet doorging, weshalven hij tot deeze Ceremonie befloot, zijne gewezene Vrouw afhaalde, en haar zeven uuren ver, naaf Thame bvagt, alwaar zij andermaal voor eene halve Kroon regelmaatig verkogt wierdt. Het merkwaardigfte hier bij was , dat hij voor deeze Vrouw, even als voor een Runderdier, vier Pence belasting moest betalen. Deeze, eene befchaafde Natie onteerende gewoonte, wierdt in Februarij 1790, in Burton zelfs door de Regenten van het Kerfpel Swadlincote , door de daad goedge. keurt. Een Man hadt zich van zijne Vrouw be•geeven, welke daar door , als eene verlatene , door het Kerfpel onderhouden moeste worden. Om zich van deezen last te ontdoen , zonden zij den Ouderling der Gemeente met haar naar de Jaarmarkt te Burton, alwaar zij voor twee Schellingen verkogt wierdt.

De ellendige Wetten en Regeeringsvorm der zoogenoemde vrije Britten , zijn onbetwistbaar de voornaamfte bronnen der ongehoorde Weelde, waarin Londen met alle de overige groote Steeden van Europa om den voorrang ftrijdt. Volgends de opgaave van Archenholz bedraagt het getal der openbaare Boeleerfters in Londen, zonder de gemaintineerde Maitresfen te rekenen,

50,000;

Sluiten