Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

gen ; dat alles, wat de Aarts-bisfchop tegen y, den derden ftand geuit had , ook hen betrof,

dewijl zij allen gezamentlijk van den derden ., dand waren." Zij verwijderden ondertusfchen het volk, zonder geweld te gebruiken, en één uit hun midden riep den Aarts-bisfchop toe: 5, Monfeigneurl wees gij nu ook grootmoedig!"

Maar hij was dit niet, en zij moeiten hem nog één befchamend voorbeeld geven. Hij liet hun den volgenden dag eene belooning in geld aanbieden voor den dienft, dien zij hem bewezen hadden; maar zij floegen dit af, fchoon de aanbieding op eene wijze gcfchicdde, die hen in het geheel niet kwetzen kon , en ten uitterden beleefd was. Deze edelmoedigheid was zeer onverwacht bij hen , die gemeend hadden zeker van hun te zijn. Men waagde nog ééne poging op hun. Hunne Overfte hadt Schikkingen getroffen , dat huil loon ongeveer twee fous dagelijks vermeerderd zou worden: doch zij namen deze vermeerdering niet aan, maar verwierpen ze reeds in het eerde oogenblik, zonder zich te bedenken, en éénparig. Het Franfche tooneel wilde een benefit ten [hunnen voordeele geven, en kondigde dit in de nieuwspapieren aan; maar te vergeefsch: zij verklaarden , dat zij geen' penning aanneemen zouden voor een' daad, die, hoe gewaagd zij ook

ge--

Sluiten