Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as REIZE

fchepen aan, beladen met Slavoniers. Deze woedende menfchen, wier hart niet dan wrok ademde, verfpreidden welhaast de valfche tijding, dat het leger van buonaparte Venetië in vuur en vlam gezet had, dat het bloed door die ganfche ftad ftroomde, dat men 'er alles geplunderd, alles vermoord had. Zij vernamen al fchielijk dat 'er vijf Franfchen in die ftad gehuisvest waren. Terftond begaven de beide fcheepshoofden zich met een dertig getal gewapende lieden naar de plaats; zij zonden zes Slavoniers naar de huizen waar de reizigers hun intrek hadden genomen, en gaven bevel om ze voor hen te brengen; zij vonden dimo aan de deur ftaan, en eischten dat hij hen zoude volgen. Deze haastte zich hun te gehoorzaamen ten einde hun geen tijd te laten om aan zijne makkers te denken, van welken 'er twee in 't huis waren.

In verachting der wetten en zonder eenig ander recht dan dat van 't geweld, vroegen de beide Kapteins hem naar zijn naam en dien zijner medgezellen. — Wij zijn Franfchen, antwoordde dimo op eene barsfe wijze. — Waar is uwe pas? — Daar is dezelve! Eensklaps en als door een weldaad des hemels, kwam de kamerling van de ftad daar heen, een koelzinnig en 'billijk man, die, om den grijsaart van de woede dier uitzuinigen te redden, zich meester maakte

van

Sluiten