is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSULTATIEN en ADVYSEN. 367

tuigen, op 't zwygen der placaten, en op de verkeerdelyk daar uit geadfumeerde permiffie, in geenen deelen kan zyn gegrond,

Zo zonde overzuiks de zaak moeten werden gedecideert uit de Roomfche Wetten, voor zo verre die in deezen plaatfe kunnen hebben.

Wat de Roomfche of befchrevene Regten aangaat, zo is waar, dat Teftamentaire getuigeniffe mogen geven alle die geene, die het by dezelve Wetten niet verboden is.

En dewyl by de gezegde Regten zodanigen fpeciaal verbod , ten aanzien van zusterlingen en agterkinderen'in materie van Teftamenten niet gevonden word.

Zo zoude dan na de voorfz. Roomfche Regten fchynen te volgen, dat ook hier te Lande zufterlingen en agterkinderen van een geinftitueerde erfgenaam , tot 't ftaan als Getuigen over een Teftament behoorden te werden toegelaaten.

Maar indien men alles met befcheiden oordeel overweegt, zo zal ligtelyk kunnen blyken, dat 't Roomfche Regt omtrent de habiliteit van de Getuigen geen gevolg maakt tot de praftyke deezer Landen.

Nadien de Romeinen zo vooren gezegd, tot 't maken van een Teftament zeven Getuigen wierden vereifcht, en dat't dikwils veel moeite in hadde, zodanige zeven perfoonen, omnes exceptu ene major es, completelyk bycen te bekomen.

Gelyk 't dan ook daarom in zo grooten getal van Getuigen zo naauw niet genomen wierd, of d'een ofd'ander derzelver den geinftitueerde erfgenaam wat na in den bloede beftonde. _ Gemerkt 't defect van den een , door de habiliteit van de overige konde gefuppleert werden.

En dat zeven perfoonen, om alle gefamentlyk te werden misleid, of ook wel om voorbedagteiyk een falfiteit te fmeeden, en bedekt te houden, bezwaarlyk te vinden zyn.

Daar ter contrarie in cas fubjecT: alleenlyk zyn gebruikt drie perfoonen, te weeten een Notaris, die den Teftateur niet heeft gekend en twee Getuigen.

Welke voorfz. Notaris, indien hem het geloof van twee Getuigen, 't welk 't rneefte is,'t geen eenig beampt perfoon kan pre-

ten.