Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$s ANECDOTEN

De Czaar beloont de trouw zelfs in een Muü ter,

"TV Gefchiedenis van den opftand der Strelitzen ^-^in Moscow is wel van verfcheidene Schryvers befchreven geworden; doch door geen van hun met die byzondere kenfehetzende omftandigheden, die men alleen uit den mond van oude lieden in Moscow en Petersburg verneemen kan, tot dat zy daarmede fterven ; en deeze zo wel als andere berichten van den waaren toeftand van zo veele gewigtige voorvallen, die zich in het leven van peter den Grooten opdoen, en waarvan zy zeiven ooggetuigen geweest zyn, met zich in het graf draagen.

Van hier heb ik dikwils den voorflag gedaan, om, ter vervaardiging eener volkomene levensbefchryving van den grooten Czaar peter, zo wel als ter onderdrukking van alle die ellendige en onvolkomene gefchiedverhaalen, die men tot hier wegens deezen beroemden Man gegeeven heeft , zo veel mogelyk is, berichten in te famelen van de nog leevende Perfoonen, die eertyds het geluk genoten hebben met hem om te gaan, zyne onderneemingen by te woonen, en hem zelfs te hooren fpreeken;en dit diende,zo fpoedig alsdoenlykwas, te gefchieden , daar deeze Mannen van dag tot dag komen te fterven, zodat 'er binnen weinige jaaren vermoedel.yk niemand meer onder de levenden zal te vinden zyn, die peter den Grooten in perfuon gekend heeft,

Pee,

Sluiten