Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 VERKLAARING van kei klaart geharl te hebben, naamlijk, om zijnen Discipelen een voorbeeld te geeven. Een Sacrament en voorbeeld verfchillen van eikanderen. Ook moet het bevel, dat jesus hun geeft, om eikanderen de voeten te wasfchen, niet bepaaldelijk ten opzichte van zulk een uitwendig bedrijf, en naar den letter worden opgevat, dat evenwel noodig was, indien de voetwasfching tot een teeken was ingefteld, en een geheimzinnige beduidenis had; daarenboven had Hij hun een voorbeeld gegeeven van pligten, die zii moesten navolgen, en omtrent eikanderen in acht neemen; waarom de voetwasfching geen opzicht kan hebben op iets, dat tot Hem alleen behoorde, en waar in Hij niet kon naargevolgd worden, gelijk daar was het eeren en beloonen van zijne dienstKnechten.

Om de laatstgemelde reden kunnen wij ook de voetwasfching niet befchouwen als een zinnebeeldig bedrijf, waar door Hij zou hebben willen aanduiden hoe men tot het Avondmaal, dat Hij zou inftellen' moest worden voorbereid, en affchilderen de reinig! heid van den wandel. Het is waar, uit het gefprek met petrus zou kunnen toefchijnen, dat de voetwasfching ook op de geestlijke reiniging betrekking had; doch dit, wel ingezien zijnde, leevert daar voor geen bewijs op, zoo als bij de nadere verklaaring van het gefprek blijken zal.

vs. 6. Hij dan kwam tot simon petrus, en die zeide tot Hem: Heere, zult gij mij de voeten wasfchen? 7. Jesus antwoordde en zeide tot hem: Dat ik doe weet gij nu niet; maar gij zult het na deezen ver. ftaan. 8. Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijne

voe-

Sluiten