Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jgt* VER KL AA RING van het

te zijn met den Perfoon des Zoons Gods, en tot uitvoering van een werk, waarvan de volle opluistering van alle Gods volmaaktheden, en het eeuwig heil vaa njenfchen afhing, zij het voortreflijkfte fchepfel was, dat God ooit gefchaapen had, met de verhevenfie vermoogens, en met Gods beeld, op de uitmuntendfte wijze, begaafd, waar door zij dan vatbaar was voor de verkrijging vaa een toppunt van heerlijkheid, als geen andere fchepfeien bereiken kunnen. — Men Helle zich hier bij voor, dat, gelijk het gewigtig werk, het welk door haar moest volvoerd worden , vorderde, zoo ook haar naauwe vereeniging met den Perfoon des Zoons Gods medebragt,dat de Geest zonder maate haar werd medegedeeld, en beftendig op haar rustte, het geen ten gevolge hebben moest, een fleeds toeneel mende kennis en volmaaktheid, die geen gelijke had. — Daarenboven, dewijl zij een lijden zou ondergaan", en eene gehoorzaamheid uitoeffenen, waar door God meer verheerlijkt zou worden , dan door den dienst van Engelen en menfchen kon gefchieden, zoo lag dit een grondflag voor eene gelukzaligheid en heerlijkheid, die de hunne verre moest overtreffen. Intusfchen kunnen wij de bijzonderheden, waar in die uitneemende heerlijkheid zich zal openbaaren, niet bepaalen, als van welke de H. Schrift zwijgt.

Wat nu aangaat de heerlijkheid van zijn geheelen Perfoon, als den Godmensch en Middelaar; indien wij letten op het geene de Schrift tot dezelve brengt, is zij daarin gelegen, dat Hij van den Vader alle magt'in hemel en op aarde ontvangen heeft, om als Koning te heerfchen, en, op grond van zijn gefiorte bloedden uit Kracht van zijne voorbede, zich eene kerk te vergaderen, en die te volmaaken, en dus de Heer der wae> veld, en het Hoofd der kerke te zijn,

Ke:

Sluiten