is toegevoegd aan je favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35o CONSULTATIEN en ADVYSEN.

<tafu quo belaft met fideicommis van wylen baar voornoemde Man, ter andere zyde, Proces is gemovcert voor den Hove van Holland, en dat voor Heeren Commifftriffen van denzelven Hove zek r Verbaal is geflooten in dato den 23 September 1728, dat daar omtrent zal moeten worden opgevolgt 't gunt in 5nt Proces uiterlyk zal worden gedecidcert; wat nu aangaat het ftellen van cautie mi behoeve van het voorfz. Kind op het hertrouwen exftcerende, dat dezelve cautie ten eenemaal fuperfltie en onnodig word geoordeelt, dewyl dc ondergefchreevene onderregt zyn, dat hangende den voorfz. Procefle, door de voornoemde Weduwe op den 20 October 1728, ingevolge van den opgemelde Verbaale in dato den 22 September 1728, ten overftaan van Heeren Commiffariffen van den Hove, onder den Adjunct overgebragt en overgeievert is het gros van den ftaat en inventaris des boedels en nalatenfchap van Mr. cornelis van aelst, by haar gedaan opftellen, en gepafleert voor Notaris en getuigen op den 30 Auguftus 1728 , benevens een Memorie van de refpeétive verandering zedert dato van het formeeren van dien voorgevallen, by haar op den 8 September 1728 getekend, en op welke beiden het exhibitum gefteld is door den Secretaris j. a. tu balkyn, by abfentie van adolph cauw: item, dat de voornoemde Weduwe maeyken everaerds , na dat zy den voorfz. boedel en nalatenfchap van haar voornoemde Man , op den laatften Maart Anno 1727 overleden, op den 30 Auguftus daar aan vojgende na haar befte kenniffe en weetenfehappe ter moedertrouwe hadde gedaan inventarifeeren en befchryven, by zekere Notariale Acte van vertigtinge of augmentatie van bewys of vaderlyke erffenifle , in dato den 28 July Anno 1728, gepasfeert voor Notaris en zekere getuigen binnen de Heerlykheid van Hendcrik Ydo, uit een tedere moederlyke affectie en genegenheid , die zy haar voornoemde Kind was toedraagende, gantfeh liberalyk heeft geaugmenteert en vergroot, tot op een fómma van drie en dertig duizend guldens, de voorfz. ƒ 8000 guldens daar onder gerekend , zodanig als of die augmentatie in den voorfz. Teftamente ftond gefteld , mits nogthans dat die geheele fomma van f 33000 guldens zal moeten gaan en verfterven in

con-