is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46, BLADWYZER.

der Rechterlyk gezag. Bladz.

370 en 371

Man. Alle Vrouwen werden hier te Lande door het huwelyk gefteld onder de voogdye van den Man. . . • ibid.

-— De Man handelende met zyne Vrouw, kan aan dezelve geen de minfte qualiteit byzetten, in. of omtrent zaaken , waar door ten zynen voordeele iets bedongen of verkregen zoude worden.

. Scheiding van Man en Vrouw

zonder redenen by decreet van den Rechter, is niet alleen ongeoorloofd, en nietig, maar ook bovendien in zig zeiven onbehoorlyk, en ftrydigmet de Wetten van den Lande. . 371

Maritus. (Zie Man.) Pattum, ut maritus onera matrimonii fujlineat , et fruütus dotaks ad uxorem pertineant, non valet. . 4

m Dotis frutltus ad maritum

pertinent , cum enim ipfe onera matrimonii fubeat Jolus , tzquum ejlf eum Jruttus etiam pempere.

ibid.

— Verus jufiusque dominus eft

rei dotalis. . . K>1>

Mennoniten. Collegiën van Mentonnen mogen by erfeniflen beuren. . 256

Miles, Militis voluntas. (V. Voluntas.')

Minderjaarige. (V. Tutor. Zie Legitime. Zie Voogden. V. ces alienum.)

- Onroereude goederen der

Minderjaarige mogen door decreet niet anders worden ver¬

kogt , als om fchulden. 99. 100

.. Hier mede fte nt over¬

een 's Lands Ordonnantie van Friesland. .. . 109

- . Al ware ook die verkoopinge voor de Minderjaarige dienftig of profytelyk. ibid.

Mobilia. Ex conditione perfonarum legem accipiunt, nee loco contineri dicuntur ,fed perfonam fequuntur, et ab eo dependent, et ideo oinnia ubicunque pofita mobilia , legibus domicilii fubjiciuntur. . 44

Mora. (Zie Koop en Verkoop, Kooper.) Is non ejt in mora, a quo pecunia propter exceptionem peti non poteft, ideoque nee obligatio ufurarum committilur. . 118

Mora ejus temporis eft incul-

pata, fi nemo fuit , cui pecunia jure folvi potuit , quid enim imputari ei pofft, qui etiamfi vellet folvere , non poteft. . ibid.

—— Ufurce non proxter lucrum petentium , fed propter moram folventium ivfliguntur. . 119

—— Differenlia inter debitoris moram. et temporis curfum. ibid.

——~ Pretii forte foluta, licet post moram, ufurce peti non j)oJJunt. 152

Mores. Quando mores noftri funt obfcuri , nedum clari , turn ad peregrinorum locum . et confuetudines recurrendum eft. . 98

Muiter. Dolo facit, quce petit, quod tandem oportet reftituere. 1

• Prcefumitur veile, ut maritus

fruSlus bonorum parapbernalium loco dotis babeat , et perceptione fuos faciat , fi illa nullam dotem cvnftüuat. . . 4

Mu.