Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onuitgegeey.en Stukken, lof

ende fbe die voorfz. Gedeputeerden hem laeten duncken, dat die voorfz. zwarichedèn wel te remediëren fouden wefen , by foe verre die: voorfz. Graue van Runnenberch d'Vnie alhier opgerecht ende by zyn Gen.op conditiën V.E* kenlick aengenomen, wilde vorderen ende pro: mouereh, foe aen de refte van Vrieslant, als aen die van de Landen van Ouerysfel, fulcx hjj wel foude vermoegen, ende verclaert geneygen te zyn te doen; want in fulcke gevalle men wei vaftelick foude verhoepen, dat die refte van. Vrieslant ende ojck die van Ouerysfel lichtelick te induceren fouden wefen, omme die voorfz. Vnie te accepteren , met dat fy bevioden dat de voorfz. Graue fuspens gehouden wordt foe doordien hy egeen andtwoordt en crycht op 't confent ende aggreatie by hem verfocht vaii zyn Alteze ende fyn Excie, als dat aldaer in de generaele Vergaderinge der Staten geproponeert es een ander generael ende vafter Vnie op te rechten, fonder van d'Vnie alhier gemaekt eenyge vermaninghe te doen, nyet meer dan, off die nyet geacht en worden ende ganfcheück gerejefteert ware , wefende ons bedunckens een faecke die tot gheen andere eynden en is ftreckende dan om d'Vnie alhier opgerecht te fubuerteren ende te nyete te doen , ende die Gevnieerde Prouincien in groote alteratie te brengen , waer vuyt Uwe Ed. lichtelick connen eonfidereren wat inconvenienten te verwachten fouden ftaen: Soe hadden wy goet gevonden om zyn Excie te fcryuen , en lenden die misfiue daer van copie beneffens defe gaet, ten eyhde Syn Excte daer vuyt foude moegen verftaen hoe grotelick die vorderinge van de Vnie alhier opgerecht in de voorfe. Landen van Vrieslandt

Sluiten