Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tg- Fanny,

landlieden; ik heb eenige Jaare» in Londea gewoond , hunne vriendfchap is van geen landen duur. Neem een man van uws gely-? ken, indien gy waarlyk bemint wilt worden,

en uw huisgezin gelukkig maken Morgen

zult gy vercrekken ; ik zal aan .uwe Moeder, zeggen, dat uwe Moei om u verzoekt; ik zal haar voorkomen; loop, en maak alles tot ywe reis gereed.

Fanny ftond a's van den hlixem getroffen ; haar Vader liet haar alleen: als toen gevoelde zy al de kracht, al 't vermogen der liefde. Zy zette zich neder , of liever zy zeeg op haaren ftoel.met het hoofd op haare. beide handen leunende en in bittere traanen

uitbarftende. Mylord niet meer te zien!

my van hem te verwyderen! zyne tederheid met voeten treeden! zyn geluk, het myne.... tot zulk een' trap my het hart breeken.... Ach ! hoe zal ik dit wederftaan !... Ach ! Vader, wat eischt gy van my ? Heb ik moeds genoeg om u te gehoorzaamen ? zal ik my naar myne ballingfchap begeeven zal ik naar myn graf heen reizen kunnen ? Myn Moei zal myne Iaatfte levensfuikken ontvangen!.... Achl Lord Thaley, Lord

Tha-

Sluiten