Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Dyk AB die met een hol fpoor voorzien is, gemaakt wierde met een ronde gedaante, dat tot eene aanzienlyke verbetering zoude ftrekken, en dewyl de Reed over deeze Dyk wel ontbeerd kan worden, zonder de Maatfchappy hier door te benadeelen, zoo kand.eze verbeetering met geringe koften worden uitgevoerd.

En de DykBC, welker binnen douceering van een zeer fteile aanleg, en op vcele plaatzen merkelyk door de fpatting befchadigd is, zoude aanmerkelyk verbeterd worden, met die douceering door elkander vier voeten beneeden te verfwaaren, en dan deeze Dyk, gelyk de Dyk AB, ook boven op met een ronde gedaante te' maaken , dan zoude de geheele Dyk in een goede ftaat verbeterd zyn, en beftaanbaar weezen, dewyl dezelve met een befte ioorte van Aarde is gemaakt.

Deeze verbetering of aanëerding, zoude egter ook zodanig moeten verrigt wofden, dat het nieuwe Aardwerk met de oude Dyk" zoo veel mogelyk verbon. den wierd, als dc fpooren om te hakken, en de fteen er eerst uit of af te werken, voor dat het nieu« we Aardwerk er worde opgebragt, en dan het nieuwe Aardwerk, met zooden na behooren te overdekkeD.

En om dit Werk te verrigten zoude de Roede van de Dyk AB moeten kollen - - - ƒ 3-0-0

Dus de geheele Dyk AB ƒ 306 - ö - 9

En de Rosde van de Dyk BC - - ƒ 10 - o ► o Dus de geheele Dyk BC ƒ aooö - 0 - a

Derhalven zoude deeze geheele verbetering , van de Oude Dyk der Zuriger Oord, beloopeaeen

Summa vaa ƒ «309 -0-0

Ten

Sluiten