Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Qf

Waren twee kleine houten beelden, juist dezelfden , die ik mynen vriend tot een kersgefchenk gegeven, en welken hy vergeeten had ' mede te neemen. Het thema by myn vers was: „ verhef uwe ftem in het toekomende, „ als predikant, als eene bazuin;" cn dus was de eene geftaïte, welke omtrent twaalf duimen lang was, een predikant, cn dc tweede een trompet van gelyke grootte. Het mondftuk aan deze laatfte verbeeldde in de fchaduwe den kop; de greep aan de eene zyde vertoonde emen aan het ligchaam vastgemaakten arm, en dc fchaduw van liet onderfte gedeelte kon my, uit hoofde van het daar ftaandebed, de trompet niet verder doen onderfcheiden. Enkel de plaatfing dezer beelden tegen de lamp vcrüorzaakte deze gedrochtclykc gedaante en grootte, en my dien in de daad niet geringen angst.

Sluiten