Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

101

dien einde moesten wy wederom de voorgenoemde plaats voorby. Doch hoe groot was onze verwondering, toen wy nu op nieuw de verlichting in de kerk befpeurden , cn wederom alle voorwerpen, inzonderheid naby den altaar, op het duidelykfte door de vengflers konden onderkennen.

Men kan ligt denken, dat van dit-verrassend oogenblik af aan , ook zelfs by het denkend gedeelte der aanfehouwers, de gevoelens over deze gebeurenis zeer verfchillende waren. De grootfte volkshoop befchouwde het als een vóórteken, dat het fpoedig vrede zou worden, en de koning den Jefuiten als dan veroorloven zou hunnen godsdienst weder in deze kerk te verrichten.

Om een einde aan de zaak te maaken, beval de commandant , dat den volgenden nacht eene wacht in de kerk zoude blyven. Dit gefchiedde , doch ook hier door werd niets ontdekt. De kerk bleef dezen nacht duister, en men zag noch van buiten, noch van binnen eenige verlichting. Zoodra echter de wacht weder uit de kerk bleef, was E 3 ' , het

Sluiten