is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysverhandelingen van Abdias Velingius, Carolus Segaar, en Cornelius Gavél., ter wederlegging van het eerste deel der historie van de verbasteringen des christendoms van Joseph Priestley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10?. EERSTE

zegging volkoomen aan, en verheerlyken in dezelve des Meeren volmaaktheden.

Het is ook onwaar, dat volgens de leer der Kerke , bet hoofdoogmerk van de leer der Genoegdoening zy: het betoomn van Gods gerechtigheid, en zynen grouwei van de Zonde, aan de onderdaanen zyner Regeering. Want de Kerk gelooft dat er in dien weg der genoegdoening * eene betooning zy, zoo wel van Gods Wysheid , Barmhartigheid en krachtdaadige Genade, als van Zyne Hciligheid.Rechtvaardigheid, ftrafoefenende Gerechtigheid en Waarheid.

Ook befchouwt de Kerk de leer der Genoegdoening niet in het afgetrokkene; maar als eene waarheid, welke faamenhangt met die waarheden, welke in dezelve vooronderfleld worden; als de Zonde, derzeiver drafwaardigheid , Gods gerechtigheid en ontfermings

]ust> des menfehen onmagt om te voldoen, —

de verplichting daar toe; en wat dies meer is. Doch , Dr. Priestley zegt terdond. Schoonde heilige Sch 7. vers dikwerf gewag maaken van den kwdaden aart aer Zonde, gaan zy echter nooit eenen enkelen flap verder , noch beweer en, dat zy van zoo een affchuuwely. ken aart is, dat God dezelve niet vergeven kan zonder eene geëvenredigde' voldoening aan Zyne gerechtigheid, en de eer zyner Wetten en Regeering. (d~) Maar zeker , al vertoonde de Schrift alleen den kwaad en aart

der

00 Bl. 14*.