is toegevoegd aan je favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesxxv. de Geschiedkunde. 329

feesten gezongen, langen tijd van ouders tot kinders overgeleverd, misfcliien in later tijd in fchrift gebracht, doch eindelijk verloren gegaan, Wy moeten dus de gefchiedenis van dit tijdvak uit vreemde bronnen putten, welke ik UI. niet beter weet aantewyzcn dan met de woorden van den naukeurigen Wagenaar.

„ By gebrek van oude Schriften van Inge„ zetenen dezer landen, moetenwe ons tot de „ Uitlanders keeren; die, of in 't voorbygaan, „ of opzettelijk , van den ouden ftaat en ge„ fchiedenisfen dezer landen gewaagd hebben. „ En hier beklaagt men het verlies der twin„ tig Boeken, over de Germanifche Oorlogen, „ door Plinius den ouden opgefteld, van wel„ ken Tacitus zich dikwils bediend heeft. Ook „ dat van den Historiefchryver Jfinius Quadra„ tus, dikwils by Stephanus, en vermoedelijk „ ook, onder den naam Afinius, by Strabo „ vermeld, die, over de Germanifche zaken, „ naukeurig gefchreveu had, en, nog in de „ zesde eeuwe, voorhanden was. Van vele an„ dere Schryvers, die, in 't voorbygaan, iets „ van onze zaken aangeroerd hebben, zijn de „ namen nauüjks tot ons gekomen. Onder de

overgeblevenen, zijn er weinigen, die van de ,, gelegenheid, minder nog die van de Gefchie„ denisfen onzes Lands gefchreven hebben.

Strabo, Plinius de jonge, Pomponius Mela X 5 en