is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eesxxxiii. de Geschiedkunde. 439

ken en fchryven zal blyven, tot aan het einde der wareld, of ten minsten zoo lang er fmaak voor wetenfchap en een geest van vryheid en grootmoedigheid zal gevonden worden. Hier hebben wy eene gelegenheid om in het helderfte daglicht, en met elke verfcheidenheid van omftandigheden, de voordeden en nadeelen eener Volksregeering waartenemen , beide in hunne worftelingen voor de gemeene vryheid tegen buitenlandfche macht en in hunne twisten over het oppergezag onder hun zei ven.

Dit tijdperk is onzer oplettendheid dés te meer waardig, uit hoofde,van de groote gelijkheid, welke het, fchoon in het kleine, met den tegenwoordigen ftaat van Europa heeft. De macht beide der Griekfche en Europefche Haten groeide fterk aaa in gevolge hunner onderlinge nayver en binnenlandfche oorlogen: doch daar die der Grieken zoo hardnekkig waren, dat zy daardoor eikanderen verzwakten en aan eene buitenlandfche mogendheid gelegenheid^ gaven om hen allen te vernielen ; is Europa tot hier toe alleen in het gebruik der wapenen geoeffend en deszelfs macht over het geheel vergroot geworden door de oorlogen, welke deszelfs verfchillende ftaten onderling gevoerd hebben. De oorlogen tusfchen de Athenienferen en de Lacedemoniers, inzonderheid de groote Feloponnefifche oorlog, welke het onderwerp der GeEe4 fchie'