is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesxvi. Algemeene Staatkunde. 247

ender ftaat des volks. Maar 'dit kaD evenwel nimmer gedurende eenen aanmerkelyken tijd en tot eenen hoogen graad het geval zijn , dan alleen in ryke en handeldryvende landen , en dan nog alleen in die , "waar de vryheid van het geheele volk onfchendbaar gevestigd is.

Volta 1 re erkent de aangelegenheid van het crediet" van het papier, wanneer hy zegt: Wy, namentlijk de Franfchen , beginnen beleeningskasfcn aanteleggen even als de Engelfchen ; en indien die bankbriefjes onder eene zuivere monarchale regeering konden in zwang «ebracht worden, waardoor de rijkdom van Engeland op het minste verdubbeld wordt, zoude het Franfche ftaatsbeftier den hoogften trap van volkomenheid bereikt hebben.

De gefchiedenis van het ontwerp van de Misfifipi in Frankrijk en dat van de Zuidzee Compagnie in Engeland toont de nadeelige gevolgen van een al te uitgeftrekt crediet voor papier. Evenwel is het niet volftrekt noodzakelijk , offchoon het zeer nuttig zy, dat er werkelijk in elk land zoo veel kasgeld zy, als voldoende is om aan deszelfs omloopend papier te beantwoorden. Want , indien er waren zijn , welke daaraan beantwoorden , komt het indedaad op het zelfde uit : en in dat geval zijn bankbriefjes alleen eene vergankelyker Q 4 zoort