Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enÈEÜWIGE BÉHOÜDENIS.227 zacbon zeer nadrukkelyk HKHS OYip p*?

/jö r r?n ab /nnVü -m rm k-W drum * jam nwrV mnna o^n nma ronrai ■ pa /toï ^ pwn rrurtj wa-i nm pi *}DrS cmp |&r pw /o-npA a-np OTlp

En derhalve, vook de Schepping der „ Waereld, daar niets was dan alleen „ God, was 'er geen Tyd, maar met de „ Schepping der Waereld heeft de Tyd „ zyn begin genomen! —- En dit is „ ook het gevoelen van onzen Rabbi „ Saadja Hagaon, Zyne gedachtenisfe zy „ tot zegen! 'Er is geen begin voor het ,, begin, en geen tyd voor den Tyd." —. Oordeelt nu zeiven, Zoonen Abrahams! Hoe kunnen dan uwe Talmudifche Rab. bynen zoo onbefchaamd Rellen , dat de wet van Mofes (ik zal thans van de andere zes dingen niet fpreeken) voor de Schepping der Waereld, en wel bepaald Neegen Honderd en Vier enZeventig Geslachten voor de Schep, ping der Waereld, geschapen zoude zyn? Daar immers volgens de eenpaarige Reiling van uwe Rabbynen , voor de Schepping der Waereld, geen tyd, maar eene volftrekte Eeuwigheid was? Is dan niet zulk eene ongerymde ftelling, de uitzinnigheid zelve?

'Er zyn anderen onder uwe Talmudifche Rabbynen, die Rellen, dat hier de Wezenlyke Wysheid, zoo als dezelve eene P 2 Goo-

Sepher Niza. chon, pag. i 1. Zol. 2. Zap. 3»

Sluiten