Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl 6 Over de moeielijke of volkoomen belette Doorzwelg.

uitwerkfelen vrij veel met de eerstgemelde oorzaak pvereenkoomen.] Ten vierden, de mannelijke kunne, volgens het beweeren van den Hooggel. mauchart, die (a) meent dat de Mans meer dan de Vrouwen tot deze ziekte voorbefchikt zijn; hoewel 'er aan den anderen kant wederom verfcheiden redenen zijn die de Vrouwen op haare beurt wederom meer tot dit ongemak gefchikt kunnen maaken. Ten vijfden, fterke en onaangenaame gemoedsbeweegingen, die namelijk oorzaak geeven tot allerleie fpasmodieke gebreken; hiertoe behooren inzonderheid alle droevige" aandoeningen, als eene langduurige droefheid, toorn en nijd (&). Ten, zesden , het misbruik van wateragtige of geestrijke dranken. Ten zevenden, verfcheidenerhande kwaadfappigheden, welke niet weinig toebrengen tot het veroorzaaken van verpoppingen in de vaten en klieren. En eindelijk ten agtjïen, eene te groote dikte en taaiheid der vogten. Tot de opwekkende oorzaaken nu kan men inzonderheid de volgende brengen : Vooreerst, verfcheiden voorafgegaane en nog beftaande ziektens yan den flokdarm , als ontfteekingen, verzweeringen abcesfen, verhardingen, ontvellingen, langduurige fpanningen , verlammingen , zakagtige uitzettingen, zamengroeijingen, allerhande onraartingen, en eindelijk breuken. Ten tweeden , verfcheiden ongemakken der omliggende deelen , als bij voorbeeld van de longen de groote flagader , het middelrift, de lever, de klieren van den rug, enz. En ten derden verfcheiden van buiten aangebragte omftandigheden.

Dat de ontfteeking van den flokdarm eene vernaauwing van deszelfs holte kan voortbrengen, koomt mij zeeker voor. In de ontfteeking dezes werktuigs heeft immers, eene tegennatuurlijke fpanning en zwelling plaats ; de geweldige pijn daarenboven, die bij elke pooging om door te zwelgen toeneemt, in dit deel, maakt hetzelve zo gevoelig dat het de aanraaking van

de

•r^UV.ï"6 f"ffe Verhandeling de Struma Oefophagi in Tem. II. Dtjfett. Chirurg. Cl. halleki. 6

(b) Zie ant, de ha en 4e JDeglutitione vel de^httito$«« sn cavum uentriculi dijcenfu impeditis, pag. 25.

Sluiten