Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verfcheiden voorbeelden aangetoond, zijde allerzagtfte vogten zelfs niet kan verdraagen, gelijk als bij voorbeeld het fpeekzel; ja zo dat 'er uit het doorflikken van de zagte olijven - olie geweldig pijnelijke fpanningen ontdaan (a). Indien de ontfteeking in een etterzak overgaat zo wordt de flokdarm door dezen, tot dat dezelve doorbreekt, zomtijds geheel geflooten; dus heeft de Hooggel van doeveren mij verhaald dat hij te Groningen eene doodelijke belette doorzwelging gezien hadt door eene ophooping van etter tusfehen de lighaamen der wervelbeenderen van den rug en het onderst gedeelte van den pharynx en het bovenfte van den flokdarm (b ). Niet zelden gebeurt het ook dat

do.

[(a) In eene Verhandeling van den geleerden Heer m. honkoop, thans Geneesheer te Alkmaar, de Morbo Oefophagi Inflammatorio , door ZijnEd. in den jaare 1774. te Leijden verdedigd, en welke wij ftraks nog wel eens gelegenheid zullen hebben om nader te moeten aanhaalen, vinden wij hier omtrent de volgende plaats, g. XL1, aangetekend: „ Onder de verfchijnfels dezer ziekte openbaart zig „ voornamelijk eene zeer geweldige fcherpe pijn die onder „ het flikken of flegts onder de pooging daar toe, of zom„ tijds zelfs onder de ademhaaling (fchoon zeldzaamer') hef-

tig toeneemt, gelijk ook wanneer zelfs de allerzagtfte din„ gen gelijk laauw water, of ftroopen, of ilijmen, ja zelfs en-.

keld fpeekzel, de beledigde plaats aanraaken , zodat de Ge„ neesheeren die deze ziekte bijgewoond hebben eenpaarig „ bekennen dat zij in geene ontlteekingziekte , de kolieic „ misfehien uitgezonderd, ooit zulke vreesfelijke pijnen heb. „ ben waai genoomen '\ }

[(&) „ Hier mede is overeenkomftig het geval, door den

Hoogleeraar van doeveren in het jaar 1771 te Leij„ den waargenoomen, van eene Vrouw dewelke eene ontftee„ king in den pharynx Kreeg, die in een abces overging; „ welk gezwel door zijne grootte bijna allen doorgang voorde „ door te zwelgen ftoffen hadt afgeflooten; fchoon hetzelve

daarna nog gelukkig doorbrak". Zie de aangehaalde Verbandeling van den welgemeiden Doctor honkoop J. XLViI,

In eenige vorige g. heeft gemelde fchrijver ooit nog eens plaats welke tot !>evestiging dient van hetgeen de Heer B. hier boven aangaande de flokdarms • ontfteeking als eene oorzaak van de belette daorzweiging heeft aangetekend.

„ Door eene ontfteeking in den flokdarm kan ook de 0 doorzw-elgiyg bijna geheel belet worden,, zodat de Lijder O 5 ,1 niets

/

Sluiten