is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Phyjionomiekunde. 103

fpruitende karakter-trekken; dezelve worden zodanig de een door de andere verbeterd, gewijzigd, dat men op 'toog eene naauwkeuriger kennis van den aart en de verfchillende mengelingen en kleine nuances, in 's menfehen geftel, en daaruit voortvloeiende ligte veranderingen in de karakters zou moeten kunnen verkrijgen, danons ooit mogelijk zal zijn, zouden wij dezelve naauwkeurig naar de uiterlijke tekenen kunnen ibepordeelen, indien de karakters niet nog daarenbooven door e?n zeer groot getal andere natuurlijke en zedelijke oorzaaken die men op 't oog niet gewaar kan worden, wierden veranderd.

Ik meen wel opgemerkt te hebben , dat het het minfte gedeelte der menfehen is, in welke de tekenen van hunne temperamenten zeer duidelijk waren, zoo dat men gemakkelijk hunne temperamenten bepaalen kon, maar wanneer ik die aantrof, heb ik wel dikwijls waargenomen, dat hunne heerfchende drift aan de daaraan toegefchreeven invloed op 't karakter beantwoordde, maar ik heb ook opgemerkt, dat fommige, bij welken die tekens zig duid:lijker vertoonden^ de daaraan antwoordende trekken flaauwerhadden dan anderen, waarin zij zig fterker vertoonden, veele natuurlijke en zedelijke omftandigheden kunnen dat te weeg brengen, en het geeft eene nieuwe en groote onzeekerheid om den trap van iemands heerfchende drift, door middel van de temperamenten, uit hun gelaat en geftalte te leezen.

Nog meer: de organifatie des lighaams is in alle gedeelten van het lighaaam, in elk zintuig, niet even volmaakt of even fïegt gefteld. Dit maakt wederom veranderingen in 'smenfehen neigingen, die een lighaamlijk vermaak ten doelwit hebben, fchoon het overwin van een plegmatiek temperament iemand tot kuisehheid zou fchikken, zoo kan egter eene meerdere aandoenelijkheid, eene grootere volmaaktheid in de werktuigen dervoortteeling, hem aanipooren om zig aan de liefden-vermaaken overtegeeven.

c G 4 Wan-