is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berigt van een verschynzel 9? het eiland sumatra waargenomen.

Door wHttAM marsden, Esq., en aan de Ko-

■ ninglrike Maatfchappij te Londen medegedeeld, door den Heer jos. banks, Lid van die Maatfchappij, op den 24 Mcij 1781.

( Pbilof. TransaÜ. Vol. LXXI., for the Year 1781. , P. II.)

cdnurcnde mijn verblijf op het eiland Sumatra in de V^'Óost-Indien had ik gelegenheid een verfchijnzel waarteneemen dat, gcloov ik, zonderling in zijne foort is, cn ik meen dat een berigt van hetzelve wel enige opmerking zal verdienen.

In het Jaar 1775 begon de Z. O. of drooge mousfon omtrent het midden van Juni], en duurde, met zeer weinige tusfehehpoozingen, 'tot de maand Maart 'van het volgend jaar. Zulke eene lange en fterke droo»te hadt men toen bij der oudfte menlchen gc'hcupcn niet gehad. De groente van den grond was ,vcrz::ngd , dé boomen waren van hunne bladeren 'berooid 'de waterbronnen verdweenen , en de ' «rond o-aaptc overal fnct fchcuren. Eene ovcrvlocdi°-'- 'iJau .v , die enigen tijd des nagts ncderviel, vergoedde hét gebrek van regen, maar dit duurde niet hm"-- ester was 'er altijd eene dikke mist, die maanden agter een de omliggende bergen onzigtbaar maakte en bijna de zon verduisterde, over het land hano-ende en voegde nog eene duisterheid bij dit gezin dat reeds al te droevig uitzag. De, Europeaanen' die op de kust woonden, lecden zeer veel door ziekten, en daar wierdt omtrent een vierde gedeelte van het geheel getal door koortfen en andere galachtige óngefteldheden weggerukt,"terwijl de neêrflé<ti*heid waarin zij waren, niet weinig toebragt om de doodlijke uitwerkingen te verhaasten. De inboorlingen ftierven ook bij menigte.

In