Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beoefenende Geneeskundé. 13

heid my zeiven, voor zo verre ik wete, toeëigenen, de eerfte te zyn geweest, die de genezing daer van ontdekt en tot volkomenheid gebragt heeft, zonder dat ik de minfte aenleiding van iemand anders daer toe gekregen heb; en ik ben rerftond, gelyk ik gezegd heb, op dit geneesmid. del gevallen, door de oude en eenvoudige les van Celsus te volgen, willende dat men, in nieuwe en onbekende ziekten, zulke Geneesmiddelen moet aenwenden, die reeds bekende foortgelyke ziekten genezen.

Den 2den van Juni, 1767, werd Sara Porter , oud vyf en-dertig jaren, als Binnen-Lyderes, in het Middlefex's Gasthuis toegelaten. Zy was, omtrent een half jaer te voren, aengetastgeworden door eene verkoudheid en zeerekeel, waervan zy herftelde; doch hier mede ten tweedemale aengetast zynde geworden, waren vervolgens de toevallen harer kwale als volgt: zy gevoelde eene hevige pyn aen de linkerzyde van en onder het Tongbeen, 't welk, volgens haer zeggen, fcheen op te ryzen en haer te verflikken ; zy werd door geweldige vlagen van hoest overvallen , en het hinderde haer zelfs in het doorzwelgen van den drank; zy had in geene viermaenden eenige vastefpys gebruikt; 'erontlastte zig by wylen eene gele etter, als uit een Ettergezwel , dat doorgebroken was; zy was zeer hardlyvig, fliep weinig, en was duizelig; de pyn in het deel was aenhoudend; zy vermagerde fterk, en verloor hare kleur, was bran*

dig

Sluiten