Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C v )

H.

Haarlemmer-Q\y; doodlyk gevolg van derzelver onvoorzigdg gebruik. N. n. 85.

fiairvlegten (Pooljdiè); keurige narichten dienaangaande. N. 34. 268 — 270. N. 36. 283 en 284. en N. 38- 301—303-

Hasfenfratz. Zie Areometer.

Hitte; (hoogfte Graad van) die een mensch kan door-

ftaan. ij. 103. Hoorn; afval daarvan tot Mist benuttigd. N. 47. 373Hop; onderricht nopends de Cultuur derzelve. N. 44-

345 en 346.

Hout; Wetten omtrent deszelfs uitvoer uit FranlryhN. 9. 69- en N. 17- IJS» n. „

Huishoudelyke Nederlandfche Maatfchappy. Zie Berichten en Pryswaagen.

Huismoeders; Gewigtige regeten voor dezelve. N. 6. 41 — 43. en N. 39. 308 en 309- ;

Huis en Hulpmiddelen.

1. Om vreemde en tedere Boomgevvasfchen aantekweeken. N. 1. 3 en

2. Inkt, die nooit fchimmelt nocli geel wordt, ald..

3. Middelen ter bevordering van de Schapenteelt. N. 3. 18.

4-. om afgefchilde Vrugtbomen in 't le¬

ven te behouden, ald. 5. Om Most en Wyn te verbeteren, ald. 19. C. Voortreflyke OogenzalL ald..

7. Om bevrozene leden te herftellen. N. 4. 27.

8. Tegen Likdoorns, ald.

9. Tegen Tandpyn door 't bederf der Kiezen, ald. 10. Tegen de Scorbut. ald. 28.

jr. Om Boomvrugten grooter en ryper te doen worden, ald.

12. Eeuvouwig werktuig, om binnen 's huis den brand te blusfchen. N. 5'. 36.

13. OmverweerdeGlazendoorichynendtemaaken.ald.

14. Onr Vrugten 't geheele Jaar door goed te beuden. aki.

15. Om brieven zoo te verzegelen, dat zy niet konnen geopend worden, ald.

if.. Om een eerstbeginnende Pleuritis of Zydeweete voorkomen- N. 12. 92-

17. Zonderling middel tegen de Zwakheid der Zenuwen en trilling der Leden. N.13. Bladz. 100'.

18. Om de Boomen van Mos te zuiveren, ald.

19. Om Inktvlakken uit de Klederen te doen. ald.

20. Hoe men Konstplaaten of Gefchriften kan ai» drukken, ald.

11. Hoe men eenig Schrift kan uitwisfchen, zonder het Papier te benadeelen. ald.

22. Om Yzer voorhetroestentebewaaren. N.16.J24.

'2.2- Middel om Vlakken uit de Klederen te doen. N. 19. 148 en 149.

24. Eenvouwig Middel tegen Brandwonden, ald.

25. Tegen de Vlooijen der Kinderen, ald.

26. Middelen tegen den Lintworm. N. 21. i64en 165.

27. Heilzaam middel tegen de Wormen. N. 22. 172.

28. Iets over de Boomenteelt. N. 25. 203 en 204.

29. Mist van Wollen Lompen. N. 28. 220.

30. Middel' om de Roode Verw in Zyden Stoffen vast te maaken. ald.

31. O'm deKoolvoorRupfèn tebehoeden. N.29- 2291

32. Beproefd middel om afgaande Koortfen wegteneemen. N. 30. 235.

33. Om allerlei Vrugtboomen weelig en vrugtbaar te maaken. N. 3r. 244 en 245.

34. Hoe men jonge Boomen planten moet. ald.

35. Compofitie om allerleië Boomwonden te geneezen. N. 35. 275 en 276".

36. Aangeprezen midder tegen het Hoofdzeer der

Kinderen, ald-

37. Iets .voor de Huishouding, ald.

38. Voorfchrift om Binnenmuuren met Papier te be* plakket». N. 36. 282.

39. Middelen om gemaklyk Visch te vangen, ald.-

40. Om Kanten nieuw te wasfchen. N. 37. 292.

41. Hoe men Uijens van verbazende grootte kan teelen. N. 38. 300.

42. Goede Spiritus,. om vlakken uit de Klederen te doen. ald.

43. Verzagtende fmeeri'ng voor Takken of Aambyen. ald,

44. Middelen om grootePeën te bekomen. N. 39. 309.45.. Heilzaam Middel voor Koeijen, die uit de.Melk-

geraaken. N. 41. 324.

46. Manier om allerlei Zwart Goed te wasfcten. ald.

47. Ter genezing van geftokeneWonden. N 42, 333.. 48» Om goede Tockaijer- Wyn te maaken. N. 43. 340.-

49. Uitmuntende Balfem voor alle tut-en inwendige!; Kneuzingen en Wonden, ald.

50. Om de Boter lang goed te houden. N. 45. 356V 51.. Om van- Brandenetels Vlas te winnen, ald.

52. Onfchadelyk middel tegen deRupfen. N.>8. 3791-

53. Om groote Knolfeldery te bekomen, ald.

54. Middel om het Eschdoornhout eene Mahony-couleur te geeven. N. 49'. 386 en 3^7..

55. Vermaard Middel tegen de- Vallende Ziekte1.N, 50. 396..

56. Acmella -Thee. N. 5r. 404»

57. Gemaklyk middel' , om. de Azyn lang goed t& houden. N. 52. 4«*

* 3 Eer»

Genootfchap en Gèzelfchap. Zie Berichten en Prysvraagen.

Geneverftookers; iets voordezeiven. N».5i. Bladz.404.

Gefchriften ; belangryke voor de Wetenfchappen, Konften, Fabrieken of Commercie, aangepre-xn. N. 24. Bladzyde 189- N. 25. 198 en 199. N. 37294 en 295. N. 38. 301. N. 41. 326 en 327.. N. 45'- 359- N. 49- 389. en N. 50, 397-

Gewigten; eenpaarige. N. 37. 294.

Glosfocomium; verbeterd, met afbeelding van dit werktuig. N. 50. 393—3°<>.

Goud en Zilver; deszelfs jaarlykfche aanwasch in Europa. N. 16. 121—124. en N. 17 129.—131.

Sluiten