Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C %1 )

het Weesperveld — en op verfcheidene andere plaatfen in deze Stad ineer; die allen zeer zui-j ver Drinkwater pompen. Onder dezen is my éen huis , op de Brouwersgragt by de Heerenmarkt ftaande , bekend, waarin de huurders twee jaaren lang gewoond hadden, en altoos in overvloed uit eene Pomp hun Water gepompt, daarvan altoos gedronken, en hunne fpys bereid; niet beter wetende, of zy pompten zuiver Regenwater; tot dat, na verloop van die twee jaaren, wanneer zy, by het verhaal (ten tyde van fchaarsheid en gebrek aan versch Water) zich verwonderen moesten, van hunne Regenbak nimmer ledig te konnen pompen; door den verhuurder onderricht wierden, dat die Pomp geen Regenwater, maar Pompwater, gaf.

Wat zoude er nu (na royn oordeel) Natuurlyker, Nuttiger, en Noodzakelyker konnen zyn, dan dat een Huis, waarin zoodanig eene Pomp (die zekerlyk op eene zoogenaamde Wel ftaan moet; te vinden is , voor Stads rekening gekogt of \ gehuurd wierdt, en door daartoe aangeftelde lieden, zoodanig eene Pomp nacht en dag werdt • aan den gang gehouden; dat Water in Schuiten i verzameld, en onze Stads-waterbakken daarmede ; van tyd tot tyd aangevuld?

Ik ben tevens van begrip, dat, door het ge- i ftadig pompen van eene z'oo evengënoemde Pomp, < de Wel, waarop zoodanig een Pomp ftaat, van tyd tot tyd meer en meer Water geeven zal, i en de toevloed van Water, tot die plaats, meer « en meer zoude toeneemen. Ten minfte, deze < proef zoude zeer ligt te neemen zyn, en geene kosten van eenig belang te weeg brengen. £ Men zoude, indien de proef al in één huis J mislukte, dezelve vooral en by herhaling die- é nen te neemen, in het door my eerst opgegee- l ven huis, op de Heerengragt by de Wolvtftraat. £ Zie daar myne bedenkingen, ten opzichte van v het aanfchaffen van versch Water tot ordinaire c drank, voor deze Stad, en welke bedenkingen ik k van zeer veel gewigt befchouwe, zoo dat de- d zelve wel eene nadere en ferieufe overdenking o waardig zyn. d lk heb dan geen beter en gefchik ter middel t konnen vinden, om deze myne bedenkingen on- h der het oog der Agenten van Oeconomie en van h Nationale Opvoeding zoo wel, als onder dat van ll het Departementaal Befluur waaronder deze Stad d bïhoort, gelyk mede onder het oog van 't Pu- k bliek,,.(als van een algemeen belang zynde), ,te ei brengen, dan door uw nuttig Weekblad,; ten e: einde, ware het mogelyk, hierdoor aanleiding v. te geeven, dat, ter voorkoming der akelige oinftandigheden, welke deze Stad in het vervolg te-wachten heeft, by felle, zwaare en lang¬

durige winters, door het gebrek aan versch Water, eenvouwige en gepaste middelen in werking zoude konnen gebragt en aangewend worden, om al het bovengemelde voortekomen, en de onheilen te verhoeden, welke, uit gebrek aan het Drinkwater, by Uren ge winters, noodwendig in deze Stad moeten geboren worden.

Amfterdam, H. co Augustus 1800.

Eenige Aanmerkingen over het ontvlammen en de werking

van het BUSKRUID in eek

GEWEER. (Vervolg en Slot van N°. 154. bladz. 397.)

4. Wanneer het Buskruid, in eene beflooten daats wordt aangejlookcn, welke ergens met eene pening voorzien is; dan zal het geweld der naar 'uiten pcrfchende vloeiftof grooter zyn, naarmate lie opening kleiner is. De oorzaak daarvan is te :oeken in de meerdere drukking of liever naar )uiten perfchende krachten, die, in een tegen>vergefteld geval, by eene ruimere opening, 'erlooren zouden gaan.

5. Veel Kruid op de pan van een Geweer gedaan 'erfterki den fchooi. Want het moet noodwendig :en fterker ftoot veroorzaaken, gevolglyk ook ene fchielykere ontbranding der lading.

6. Hoe vaster het Kruid met den laadftok aanedrukt wordt, zonder dat men het echter aan ukken ftampt, des te verder zal de fchoot draaen. Het is gemakkelyk te begrypen , dat het .ruid dan minder plaats beflaat, en dat, bv evolg, de ontbranding fneller moet zyn. Maar /anneer men het Kruid aan ftukken ftampt, woren de ontvlambaare deeltjes, die, in eenen ruidkorrel, zich als in één punt te zamen gerongen vinden, van elkander verwyderd • de ntbranding moet derhalven langzamer gaan', en e uitwerking uit dien hoofde zwakker zVn heruit volgt echter niet, dat de uitwerking ït krachtigfte zoude wezen, byaldien de geeele lading uit één enkelden kruidkorrel beondt; want, in zulk een geval, zoude men 1 lucht, die zich, tusfehen de onderfcheidene jrrels geplaatst vindt, ten eeneumaal misfen

1 deze is ondertusfehen het noodwendigfte verschte , om de lading fchielyk te doen ontammen.

7. De Geweer en ftooten:

a.~) Wanneer het. laadgat niet geheel agter in de kamer, maar meer voorwaards, geplaatst is. D * è.) Wat!-

Sluiten