is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschryving eener uitmuntende verzameling van zeldsaame gedierten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 BESCHRYVING van de

zy gevangen worden, en het onderfcheid der Sexe niet geeven? Men zie hier over na wat Catesby zelf zegt, van zyne twee, zo in kleur als teekening, verfchillende foorten deezer Slangen.

Het verfchillende getal der buik-, en ftaart-fchilden, 't geen de Heer Linnéus , zekerlyk niet zonder reden , * maar als een kenmerk opgeeft om de foorten te onderfcheiden , moeft, zou men zeggen, alle deeze twyffelingen beflechten ; dan ik heb reeds gezegd, en herhaal hier zulks nogmaals, dat dit kenmerk niet doorgaat , en geene zekere teekens heeft. Ik heb alle de Ratel - flangen der Vorftelyke verzaameling met alle oplettenheid in dit opzicht onderzocht ; de fchilden, of liever fchubben, verfcheiden maaien geteld ; en welke was de uitkomft ? dezelfde, die ïny door het onderzoek van anderen reeds bekend was; naamelyk, dat, onder de zes, maar een was, die in getalvan fchubben met den Horridus van den Heer Linnéus over een kwam. Men kan hier zien wat ik ondervonden hebbe.

Aan eene zeer groote en dikke Slang, de lengte van 4 voet en 8 duim Rynlands hebbende, en welker ratel met 11. leden voorzien is, tel ik, zeer naauwkeurig, 170. Buik-, en 25.. Staart-fchubben.

Aan eene kleindere, van dezelfde foort , doch, als jonger, wat netter in teekening, (zynde die, welke ik leevende gehad hebbe y en over welke deeze Verhandeling gaat,) die lang is 3. voet en een hal ven duim, en zes fchellen in haren ratel heeft, bevind' ik 168. Buik-, en 29. Staart-fchubben..

Aan nog een zeer fierlyke kleine, dunne, mede van t zelfde lbort, maar 3. fchellen in den ratel hebbende, vind' ik 171. Buik-,, en 21. Staart-fchubben. Deze drie zyn my allen van Surinamen toegezonden, en dezelfden,.die Seba ook verbeeld(<?). Hoe. weinig ftaats is hier nu op te maaken?-Met te zeggen dat het,, hy deeze telling, op geen twee of vier fchubben aankoom', zegt men my niet veel voordeeligs van deeze uitvinding ? Voor welke foort van den Heer Linnéus moeten wy nu deezen neemen ? voor zynen Horridus, of voor den Mutus2 M ( 4) Tom, 1L Tab. 45. fig. 4..