is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8

I. Boek. G. Sevende Titel.

plight, die fy hare wettehjcke Overigheyt fchuldigh zijn, afgeruckt fouden mogen worden. Ende alfoo fulcks in Landen van goede regeringe niet en behoort getollereert, maer daer tegens fonderlinge in deefe tyden dient voorfien, ende naer reghten en voorgaende Placaten, Wetten en gebruycken van de Landen van Hollandt en Well-Vrieslandt belet en geftraft te werden. SOO IST, dat wy naer voorgaende rype deliberatie en beraetflaginge van nieuws verboden en geinterdiceert hebben, verbieden en interdiceren by defen eenen yegelijcken, van wat ftate, natie, qualiteyt ende conditie de felve ioude mogen wefen, eenige argerlijcke en feditieufe Boeckskens, Liedekens, Nieu-maren, fchandaleufe Refereynen of andere, hoedamgh de felve fouden mogen wefen, in geenderhande Talen of Spraecke voortaen binnen de voorfchreve Landen te brengen , te drucken , noch in drucke of gefchrifte laten uytgaen, te verkoopen of ftroyen, ofte ommedragen, ofte eenige feditieufe of calummeuic propooften te houden, op de verbeurte van de felve Boeckskens , Liedekens ende andere Gefchriften , ende van noch hondert ponden tot veertigh grooten voor de eerfte reyfe, ende voor de tweede reyfe op dubbelde boeten en arbitrale correctie, ende daerenboven noch geftraft te worden aen den lyve naer gelegentheyt en vereyfch der faecken. Ende ten eynde het felve te beter magn worden aghtervolght ende onderhouden, verbieden Wy allen ^oeckdruckers binnen den voorfchreven Lande, voortaen yet te drucken, ofte in drucke uyt te laten gaen, ten zy het felve eerft by onfe Gecommitteerde Raden, of den geenen die in de refpecfive -teden daer toe fpecialijcken fullen geauthorifeert zijn, vertoont, gevmteert en toegelaten fal zijn, fonder dat na de felve toelatinge daet yet toe of afgedaen fal mogen worden. En fullen alle Boeckdruckers gehouden zijn den Exemplaer origineel te houden van alle Boecken en Aden die fy fullen drucken, ende het felve aen de Gecommitteerde Raden over te feynden, al eer eenige van dien uytgegeven of verkoght fullen mogen werden, omme te weten wat namaels daer toe of af fal wefen gedaen. Ende fullen alle Druckers onder haerluyder gedruckte Exemplaren gehouden zijn te ftellen haerluyder Naem, ende Plaetfe haerluyder refidentie , ende het jaer wanneer fulcks is gedruckt; oock den Autheur of Tranflateur van enen, mitsgaders de Acte van permiftie in den omflagh van het cerlie oiadt, mede op pcene voor de eerfte reyfe van hondert ponden