is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4,1% I. Boek. H. Achtste Titel

bancken en Dorpen in de voorfchreve Quartieren van Brabandt, Reflbrt van defen Staet, voorvallende , alleen fal zijn ende blyven aen de exercitie van de voorfchreve SecretarifTen , met de feclufie van de voorfchreve NotarifTen , en allen anderen die des fouden willen onderwinden, ende dat alle de felve alleen op hunne Comptoiren fullen werden gepaffeert, fonder gehouden te zijn met eenige fchriftelijcke Papieren, Rollen ofte Regifters , buyten de felve Comptoiren, hen op andere Plaetfen, het zy Herbergen of elders, te tranfporteeren. Interdicerende een yegelijck, wie het zy, eenige der voorfchreve Acfens te fchryven of doen fchryven, paffeeren, regiftreeren, uytmaecken of teekenen, als alleenlijck door meergenoemde Secretariffen, of hunne Gecommitteerden, op pcene van nulliteyt, ende dat die geene die contrarie defe Onfe goede meyninge en intentie , foodanige fal befchryven , of doen befchryven, pafleeren, regiftreeren, uytmaecken en teeckenen , voor de eerfte reyfe fal verbeuren een pecunieele amende van fefligh Caroli gulden , en dat die boetens mede plaets fullen hebben tegens de Verkoopers van de voorfchreve Goederen, te appliceeren het eene derdepart voor de hooge Overigheyt, het tweede voor de Officiers, ende het refleerende derdendéel voor den Geintereffeerden, met authorifatie op de Officieren van de Plaetfen, om tegens de Overtreders van defe Onfe poenale bevelen fonder conniventie, de pcene paratelijck te doen executeeren, en voor de tweede reyfe dubbeldt van de voorfchreve fomme, en boven dien arbitrale correct ie. Ende op dat niemandt van het geene voorfchreve is, ignorantie en hebbe te praetendeeren, ordonneeren ende bevelen Wy, dat defen Onfen Placate alomme in de Steden, Vryheden, Heerhjckheden, Dinghbancken, Dorpen en Plaetfen in de voorfchreve Quartieren van Brabant , Reflbrt van defen Staet, fal werde gepubliceert en geaffigeert, ter plaetfe daer fulcks gebruyckelijck is. Aldus gedaen, gerenoveert ende gcamplieert ter Vergaderinge van de hooghgemelHeeren Staten Generael in den Hage den ju Maert 1677. Was geparapheert, J. van Gent, vt. Onder ftondt, Ter ordonnantie van de felve. Geteeckent, H. Fagel. Zijnde op het fpatium gedruckt het Cachet van haer Hoogh Mog. op een rooden Ouwel, overdeckt met een papieren Ruyte.

Re-