Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*6

Supplement

Of het oordeel van de Magiftraat, toeftaande de zuiverheid der Religie, mag'tuffchen komen , in de afzettinge der Dienaaren ? Antwoord , Overmits dat het ampt der Chriftelyke Magiftraat is te bezorgen , dat men Godzaliglyk en eerbaar leeve , tot welken einde ook noodig zyn trouwe Leeraaren, zoo mag men ook haar gevoelen in de afzettinge der Dienaaren by voegen, gelyk het ook agtervolgende de Ordonnantie des Synodi gefchieden moet, in de verplaatzinge der Dienaaren, voornamentlyk, indien zy voor alcyd, of voor een langen tyd gefchied.

6.

Of het den Magiftraat geoorlooft is, zonder voorweeten of toeftemminge des Kerkenraads eenen Dienaar af te zetten , ofte aan te neemen ? Antwoord, 't is ongeoorlooft.

7- ' *'M '

Of alle de Dienaaren uit Vlaanderland gefprooten, en in dienft weezende in Nederland, ofte in eenige Nederlandfche Kerken gehouden zyn de beroeping naar te koomen, wanneer dat zy van eenige Vlaamfc.he Kerke beroepen worden? Antwoord, Nademaal dat geheel Nederland is ons gemeen Vaderland, 't en is niet biilyk nogte redelyk, dat de Dienaren buiten Vlaanderen de Gemeente Jefu Chrifti in Nederland dienende zouden aan Vlaanderland gebonden zyn , doch zoo veel aangaat de anderen dewelke buiten Nederland in dienfte zyn , 't en is ons ook niet geoorlooft die tot ons te haaien , zonder toeftemming van haare Kerke.

v.'ic! 8.

Of een Dienaar weezende op zeekere conditie van zyne Kerk beroepen , mag door de authoriteit der.Claflis, buiten die conditiën verbonden worden? Antwoord, Nademaal wy geheel aan Jtfüs Chriftus en Zyne Kerke vei bonden zyn. , zoo is ook het Ampt der Dienaaren zich te or> derwerpen zdcere conditiën dia redelyk zyn, al en zyn ze van te vooren niet uitgedrukt; hier en tuffchen zal de Claflis oordeelen, welke conditiën redelyk zyn of niet..

Of het eenen Dienaar geoorlooft is een RentmeeCterfcbap te bedienen ? Antwoord, Het en is niet geoorlooft.

. ;., v ■ ( . ■■■■ ' • IQ. 110 , >1 ' !'3 b?1 St, li

Of een -D'nken of Ouderling tot zynen dienft bekwaam en in Kerkenditnft. weeten.de, doch hebbende eene rebellige en wederftreevige Vrouwe, daarom, van den Kerkendienft moet afgehouden worden? Antwoord, Men zal hem daar afhouden, eer by daar aan komt, gemerkt de ftaan de ergerniile der Kerke daar. over.;, maar indien by nu in het Ajnpt is, mui zal hem daarom, niet afzetten..

ti» Wat

Sluiten