is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yan de Kerkelyke Goederen. &4t

■tle vafte Goederen, in welke in voorfz Polders geleegen zjii; en wyders te mogen gaaren twaalf ftuivers van ieder Huis of Wooning in haar Dorp en Polders geleegen; dat ook de Polder Walenburg ten behoeve van haar Kerk, 'sjaarlyks zoude moeten contribueeren een fomrna van dertig guldens, ter zaake dat de Gereformeerde Ledemaaten in dezelve Bedyking woonende tot de Gemeinte van de Waai behooren, en te Kerke gaan; en' eindelyk ook mogen blyven behouden een fomma van een'honderd en vyftig guldens, welke de Kerk van de Waal uit de binnenlandfche koften van immemoriaale tyden af genooten heeft: alles voor den tyd van vyf en twintig jaaren.

Hebben de Heeren van de Pvidderfchap en Edelen, mitsgaders de Gedeputeerden van de refpeftive Steden, uit naam en van wegen Burgermeefteren en Vroedfchappen van dezelve Steden geconfenteert en bewilligt, zoo als haar Edele Groot Mogende corifenteecen en bewilligen by deeze, om aan de Supplianten toe te ftaan een fubfidie van dertien honderd gulden-s voor eens uit 'sLands Kaffe, wordende de Heeren Gecommitteerde Raaden m Weftvriesland en het Noorder-Quartier gequalificeert daar toe de nodige Ordonnantie te fiaan, mits de gelden ten lafte van de Kerk loopende, daar meede werden afgeloft; en voorts te verleenen kwytfchelding van de agterftallige Verponding wegens de Landeryen aan de Kerk van de Waal toebehoorende bedraagende wegens de ordinaris Verponding zedert 1736 tot 1751 incluis, zes honderd twee en vyftig guldens en zeftien ftuivers, en wegens de extraordinaris Verponding zedert 1713 tot 1751 incluis, negen honderd vyf en feftig guldens vier ftuivers en vier penningen, en dus te faamen een fomme van zestien honderd agtien guldens en vier penningen, waar van de gemelde Heeren Gecommitteerde Raaden gequalificeert worden de nodige Ordonnantie van kwytfchelding te verleenen.

Als meede de Supplianten te ocrroyeeren voor den tyd van vyftien jaaren, m te gaan met den dag van het Ocfroy, om ten behoeve van haar Kerk te mogen heffen, vorderen en ontfangen, boven de fomme van een honderd en vyftig guldens uit de binnenlandfche koften, als van ouds, nog een halve ftuïver

Vaiye^ ^7erd rocden LaDds< en zes divers van ieder Huis IV. DjiEL. Gg ^