is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerkelyke Goederen. a43

te Hoorn den 31 der voorleede maand, houdende, ter voldoe mng aan haar Edele Groot Mogende Appoinclement van den 10 November 1753, derzelver confideratien en advis op de Reques te van Regenten van het Dorp Ooftwoud, verzoekende eene li beraale fubfidie tot betaaling van de openftaande fchuld van een nieuw gemaakte Kerk aldaar.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan aan de Supplianten te accordeeren een fubfidie van twaalf honderd guldens voor eens, af te fchayven op de agterftah>e Verpondingen, welke het Dorp Ooftwoud ten gemeene Landstomntoire te Medenbhk nog fchuldig is; wordende de Heeren Gecommitteerde Raaden in Weftvriesland en het Noorder-Ouartier gequalificeert, om daar toe de nodige Ordonnantie te flaan, mits gebleeken zal zyn, dat de koften tot den opbouw van de Kerk zyn afbetaald en de genegotieerde fomme tot het kort van dien afgeloft, en de Interelïen daar op verfcheenen afbetaald

H. Refolutie van de Staaten van Holland, fub¬

fidien geaccordeert aan die van Grof huifen en Avenhom voor haare Kerken. Den 3 ÖStober 1754.

GEdelibereerd zynde op het agtfte point van befchryving van haar Edele Groot Mog. Vergadering van July deezes jaars, nader gebragt 111 het zesde point van de jegens voordigi befchryving, en zulks op het Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden in Weftvriesland en het Noorder-Quartier, van den 10 April deezes jaars , hebbende, ingevolge en tot voldoening van haar Edele Groot Mog. Appoinclement van den 10 November 1753, geëxamineert het verzoek door Kerkmeefteren van de gecombineerde Kerken van Grofthuifen en Avenhorn. geleegen m de Veenhoop, onder de Jurisdiaie van Hoorn , met den Hoofd-Officier derzeive Stad, als Schout van de Veenhoop, en de Regenten van de voorfchreeven Dorpen ten deezen gevoegt, by Requefte aan haar Edele Groot Mog. gedaan, tendeerende, om ter zaake van den noodlydenden toeftand, waar in gemelde Kerken, ten aanzien van haare inkomften, zig bevinden»

Gg 2 :aile