is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 f. Boek. E. Vyf de Titel

aan de Supplianten, om te ftrekken tot onderhoud van haare Kerk en Kofter, mits deeze te cedeeren een jaarlykfche Erfpagt van dertig guldens 'sjaars, ftaande ten naame van Leendert Daniels Vet; nog een Rente van zes en dertig guldens 'sjaars, losbaar volgens Contract tegens den Penning agtien, ftaande ten naame van Cornelis Janfle Rollers, cum fiiis, en nog een Erfpagt van eene gulde 'sjaars, ten naame als vooren, mits alle dezelve door de Supplianten werden gezuivert tot den jaare 1754 incluis, en na dien tyd van de voorfz Erfpagten en Renten , tot zeven en feftig guldens in het jaar, door de Supplianten behoorlyk in haare Kerke-Reekening ten behoeve van de Kerk werde gedaan behoorlyke verantwoording.

En worden de Heeren Gecommitteerde Raaden verzogt, ter executie van het geene voorfchreeve is, de nodige ordres te ftellen.

H. Refolutie van de Staaten van Holland, waar

by aan Kerkmeefteren van Limmen voor zes jaaren geaccordeert word een fubfidie van drie honderd gul■ dens V jaars. Den 28 November 1754.

ONtfangen een Miffive van de Heeren Gecommitteerde Raaden in Weftvriesland en het Noordcr-Quartier, gefchreeven te Hoorn den 9 Oftober deezes jaars, houdende, ter voldoening aan haar Edele Groot Mogende Appoin Clement van den 18 January daar te voren, derzelver confideratien en advis op de Requefte van Regenten en Kerkmeefteren van den Dorpe Limmen, waar by prefenteeren de Kerkelyke Goederen, beftaande in een 'Capitaal van tien duizend guldens in Obligatien, en ruim veertien mergen Landeryen, aan het gemeene Land over te geeven en af te ftaan, mits de Tracfementen en onderhoud van Kerk en Paftorye werden betaald of bezorgt uit 's Lands Kas, immers en in allen gevalle verzoekende, dat haar Edele Groot Mog. tot foulaas en redding van de Supplianten in haar deplorabele ftaat, zoodanige gunftige Refolutie gelieven te* neemen als tot behoudenifte van der Supplianten Dorp, en oeffening hunner Godsdienft nodig zullen oordeelen.

'Waar