is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9<S

I. Boek. C. Derde Titel

mogt nalaaten een Weduwe; in welk fpeciaal geval genoeg zal zyn, om beroepelyk te wezen tot de vacante plaats, dat de vereifchte jaaren geadimpleerd zyn, geduurende het half jaar van gratie, dat 'er voor de Predikants-Weduwe heeft moeten werden gepredikt; dan dat, wanneer het mogte gebeuren, dat de Weduwe binnen het half jaar van gratie mogt komen te overlyden, alsdan de gefixeerde jaaren zullen moeten wezen geadimpleerd , ten dage als de voorfz Weduwe zal zyn geftorven.

En zal Extract, deezer Refolutie gezonden worden aan de refpective Synodi in deeze Provincie, om aldaar, en ook by ieder ClaiTe, geregiftreerd te worden, ten einde zig daarna precife te reguleeren; als mede gelyk Extract; aan de Heeren Gecommitteerde Raaden, in den Hage en te Hoorn refideerende, om, zoo veel een ieders Quartier aangaande» aan de obfervantie deezer Refolutie de hand te houden.

H. Refolutie van de Staaten van Hólland, be¬

paal en de de ■ adimpletie der jaaren van beroepelykheid in vacatuur en, ingevalle 'er reeds eene beroepinge gefchied is: ter gelegenheid der beroepinge van Ds. J. Vifch, te Gorinchem. Den 10 November 1784.

DE Heer Penfionaris van Staveren, heeft ter Vergadering gerapporteerd de confideratien en het advis van de Heeren haar Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot de Kerkelyke zaaken, hebbende, ingevolge en ter voldoening van hun Ed. Groot Mog Appoinétement commifioriaal van den 28 October laatftleeden, geëxamineert de Requefte van Predikanten", Ouderlingen en Diaconen, uhmaakende den breeden Kerkenraad der Geiff&rmeerde Nederduitfche Gemeente binnen de Stad Gorinchem, ten zeiven dage aan hun Edele Groot Mog. geprcefenteerd , tendeerende, om redenen, daar by in het brede geallegeerd, om van hun Edele Groot Mog. te mogen erlangen Declaratoir of Refolutie, dat de beroeping tot Predikant dier Gemeente met eenparigheid

en