is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïtö I. Boek. C. Der.be Titel

wierd gezorgt; het alzoo aan den anderen kant alzins billyk was, dat den Suppliant, die bereid was zig tot 'sLands dienft te laaten gebruiken, en zelfs zyn Leeven daar in te waagen, wierd toegelegt een behoorlyk falaris; en dat hem boven dien wierd goedgedaan de onkoften, welke hy genoodzaakt was tot zyne uitrufting, als anderzints, te maaken.

Verzoekende den Suppliant, om redenen, in de voorfz Requefte geallegeerd, dat haar Hoog Mog. aan hem gunftiglyk gelleven toe te leggen:

Eerftelyk zoodanige fomme als haar Hoog Mog. naar redelykheid zullen oordeelen dat de Suppliant nodig heeft, om zi& behoorlyk te equipeeren en uit te ruften.

En boven dien aan den Suppliant te accordeeren een Tracïement van /ioo- o- o per maand.

En daar op ingenoomen hebbende de confideratien en het advis van de alhier aanweezende Gecommitteerden uit de refpective Collegien ter Admiraliteit deezer Landen.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat aan den Suppliant voor deszelfs equipagie en uitrufting zal worden toegelegd, gelyk aan denzelven toegelegd word mits deezen een fomma van /400- o- o eens, en voorts een Tracïement van ƒ 100- o- o 'smaands, na dato van . zyne aanftelling.

G. Refolutie van de Staaten Generaal, ge-

la flende aan Ds. Gordon, gedefpicieerd' tot den Vlootdienft, zig tydig te begeeven aan Boord. Den 20 November 1783.

de Memorie van den Vice-Admiraal Reynft, by bun Hoog V/ Mog. Refolutie van den 24 October gedefpicieerd, om te gebieden het Esquader van den Staat, gedeftineerd naar de Middelandiehe Zee.

Is , na voorgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan, mits deezen te ïaften den Secretaris van 'sLands Vloot, Mr. W. Six, als mede den Predikant j. B. Smits Gordon, om zig, tot het waarneemen van hunne functien , tydelyk aan Boord te begeeven.

Refo-