Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerkelyke Vergaderingen.

fl. . Refolutie van de Staaten van Holland, op

de different en in de Kerkenraad yan ff erken da;it en de iVei ken, omtrent het verkeert fchryyen der ylrmen-Reekening, en de onwettige Kerkenraad-s ver* kiezing. Den-6 Mey 1761.

IS geleezen bet Advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 5 dezer, hebbende, in gevolge en ter voldoening van haar Édele Groot Mogende Refolutie commiübriaal van den 26 November 1760, geëxamineert de Requefte aan haay Edele Groot Mogende geprefenteert door Gerard van Mouweningen, Comelis Eigenaar en Willem Simons de Geus, Leden van den Kerkenraad van fVerkendam en de Werken, waai' by hebben té kennen gegeven, dat zy Supplianten tot drremaalen voor het Claffis van Gorinchem, als hunne competenten Rechter in het Kerkelyke, hunne klagten hadden moeten inbrengen wegens de behandeling van hunnen Predikant Johannis Groene wegen, Cors Hanegraaf en Daniël Dankers, in qualiteit als Diaconen van Werkendam en de Werken, in het verkeerd fchryven der ArmeuReekening en de onwettige Kerkenraad-s verkiezing; met dat gevolg, dat het gemelde Claffis, na verfcheide rninnelyke voor/Lu gen gedaan te hebben, eindelyk by derzelver Refolutie van 2 September 1760, den Predikant en bovengemelde twee Leden gelaft hadde, dat de Arrnen-Reekening moeft verandert en door alle de Kerkenraads-Leden ondertekend worden, alvor^n^ eenige verandering in de Leden van den Kerkenraad wierd gemaakt^ dat dit gedaan zynde, men zoude overgaan tot de verkiezing van nieuwe Leden, doch dat, om zulks behoorlyk te doen, tweemaal, ieder reis agt dagen na den anderen, alle de Leden van den Kerkenraad te Werkendam en Werken tot het doen deiverandering moeft en worden geciteert, doch, zoo de Leden van den Kerkenraad agt dagen na de tweede citatie niet compareerden, als dan met de zaak zoude worden voortgegaan; dat ondertuffehen de voornoemde Predikant Groenewegeü met twee bovengemelde Dincohen tegens de voorfz Refolutie van het Claffis direct hadden aangegaan, in twee andere Diaconen, met' name Baftiaan van den Heuvel en Ariejoofte de Mink, welköi

E f 3 zelfgj

Sluiten