Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Boek C. van de Kerkelyke Persoon-en enz. 517

berd5t ^fQf de,nze]ven 'dispenfatie uit aanmervingn/l dp u;?ekende taIenten van gem. Leeraar, deels

van de by gem. Refolutie gegevene faculteit, om zich in zulk een geval aan H. Ed. Gr. M. te adrelTeeren enz., goedgevonden en verftaan de verzochte dispenfatie toe te ftaan *evuuuui

HV By Refolutie van de Staten van Holland,

17. January 1788

IS D. S. van Hardeveld, Pred. te Valkenburg, op zyn verzoek Emeritus verklaard met behoud van het Kindergeld, dat hv tot hier toe voor zyne 5 kinderen had genoten.

R* v* S> Extracl uit de Refolutie van de Raden

van Staten, 10 Maart 1788.

IS gehoord het Rapport van den Heer Thefaurier Generaal'van va Z hebbende, ingevolge en ter voldoening aan H.

Ed M. Refolutie van den 11 February 11. geëxamineerd het bericht van den Rentmeefter van Stirum, gerequireerd by H. Edl M Refol. van den 31 Dec. 11., op de Requefte van Jacobus Ferdmandus Schouten van Sprankhuizen en Jacob van Heusden •Adjunft Predikanten te Geffen en St. Ordenrode in de Meyerye van s Bosch houdende dat zy Supplianten Adjuncten- zynde van twee Predikanten die vyftg jaaren in dienft geweeft, en daar om Emeriti geworden waren, dus veel eer als Succeffèurs dan wel als Adjuncten dier beide Predikanten behoorden geconfidereerd te worden , te meer om dat zy van de voorfz. Emeriti geene de minfte verlichting kunnende verwachten, den vollen dienft alleen moeten waarnemen.

Dat zy Supplianten geïnformeerd zyn , dat de inkomften der Geeftelyke Goederen federt eenige jaaren aanmerkelyk zyn toegenomen, en aat door aan hun het volle ordinair Traaement te accordeeren, de verzoeken om Adjuncten niet konnen worden

Rrr 3 ver>

Sluiten