Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Boek C. van de Kerkelyke Persoonen enz. 52.1

van, by tauxatie over de Ingezetenen van Ouddorp en Oterleek zal worden omgeflagen, en dat by nadere vacatuur niet zal mogen worden geprocedeerd tot eene nieuwe beroeping, zonder alvorens van H.Ed. Gr. M. permiffie te hebben verlog^ en^ aangetoond dat het vermogen fuffifant genoeg is, om het Predikants Tractement te kunnen betalen.

H* By Refolutie van de Staten yan Holland,

6 Juny 1791

IS aan D. S. Heshufius, Emeritus Pred. te Abbenbroek, geper• ™^eïï \ °?' SedLirende den tyd van 3 jaaren, binnen de Provintie Gelderland te mogen domicilieeren, zonder het Tractement als Emeritus Predikant, hem toegelegd, te verliezen.

G* By Refolutie van de Staten Generaal*

18 Nov, 1791

IS aan die van Sas van Gent toegeftaan, om in de koften van eenen voortaan te beroepenen Predikant uit Stads Kaüe te mogen betalen tweehonderd guldens.

H* Refolutie van de Staten van Holland, over

eenige Kerkelyke poinclen, 15 Juny 1792.

BY refumtie gedelibereerd zynde op het Rapport, den 21 January 1791 ter Vergadering ingebragt door de Heeren Gedeputeerden der Stad Leyden, en verdere H. Ed. Gr M. Gecommitteerden tot de Kerkelyke Zaaken, op de remonftrantie a v ^ydYenNo°rdhollandfcne Synoden en op de Requefte der Walfche Predikanten van eenige Steden, over vier daar bv gedetailleerde pointen; y F. DEEL. Sss Is

Sluiten