is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm't TW. GEZIN der EERSTE BENDE P.II Tab.VILFIIllX. 37 'beeld Fig. 10. veranderd was. Aan het Hoofd en Staart - EinJe der Pop,Fig.i*. en wel aan het Hoofd-Einde, ter wederzyden , ziet men eenige korte ■en ftyve Hairtjes, zynde voor 't overige de Pop, eenkleurig bruin, e« in grootte veel verminderd, naar maate van de kloekheid der Rups.

5-5-

De Vlinders uit deze nu befchreevene Rupfen voortkoomende, ziet

men afgebeeld Fig. 11. en Fig. 12. waarvan de eerfte naar een Mannet-Fig.tr.

Fig.12.

jes Vlinder geteekend is, zynde veel fchoonder en fterker van kleur dan de laatfte, welke een Wyfjes Vlinder verbeeld.

Dat deze Rupfen en Vlinders, maar eenmaal het Jaar zyn, is uit de daarvan gedaane Befchryving, ten vollen optemaaken, en behoefd foier niet herhaald te worden.

BERICHT.

Allen Liefhebberen der Natuurlyke Historie in het algemeen, en die der Infe.6h.en in 't byzonder, welken het tot dus verre behaagd heeft, myne pogingen, ter vermeerderinge onzer kundigheeden, in dien tak van Wetenfchap of Lief hebbery, als de Er.tomologia of Infeftenkunde is, te begunftigen , zegge ik hiermede opentlyk dank, voor Hunne genegene goedwilligheid, hier in aan my betoond, want dit moet ik opentlyk erkennen, dat ik, zonder Hunne mede Hulpe, zonder de mededeeJing, van verfcheidene door Hun gevondene Infeften,en daar aan gedaane Waarneemingen, welken zy de goedheid gehad hebben aan myte fch*, .ken, of ter leen om afgebeeld te kunnen worden mede gedeeld

i 2 heb-